Skrivelse om granskning av nationell plan för transportinfrastruktur samt motioner om infrastrukturfrågor har behandlats (TU18) förslagspunkt 14

Utskottets förslag

Riksdagen avslår motionerna [0], [1], [2], [3], [4] yrkandena 20, 21 och 23, [5] yrkandena 2 och 3, [6], [7] yrkandena 1 och 2, [8] yrkande 5, [9], [10], [11], [12], [13], [14] yrkandena 1 och 2, [15], [16] yrkande 1, [17] yrkandena 19, 20, 30, 31, 36 och 37, [18] yrkande 3 i denna del, [19], [20] yrkande 7, [21] yrkandena 1-3 och 5, [22], [23] yrkandena 3 och 9, [24] yrkandena 1 och 2, [25] yrkandena 1 och 3, [26] och [27] yrkande 10 i denna del.
Beslut

Kammaren biföll utskottets förslag.


Beslut i korthet

Riksdagen har behandlat en skrivelse från regeringen som handlar om Riksrevisionens rapport om en nationell plan för transportinfrastrukturen.

Riksrevisionens övergripande slutsats är att investeringarna i den nationella planen bidrar till att de transportpolitiska målen uppnås men inte på ett effektivt sätt. I sin skrivelse välkomnar regeringen Riksrevisionens granskning och anser att den är ett viktigt bidrag i arbetet med att ta fram en ny nationell plan. Regeringen står i begrepp att ta fram en ny infrastruktur-proposition för att kunna fatta ett beslut om en ny nationell plan under 2026 och ser Riksrevisionens iakttagelser och rekommendationer som ett underlag i den fortsatta processen.

Riksdagen lade regeringens skrivelse till handlingarna, det vill säga avslutade ärendet.

Samtidigt sa riksdagen nej till förslag i motioner, varav cirka 380 är från den allmänna motionstiden 2023. Förslagen handlar exempelvis om infrastrukturplanering, utgångspunkter för planeringen, åtgärder i infra-strukturen samt finansierings- och effektivitetsfrågor. Riksdagen hänvisar bland annat till det pågående arbetet med att ta fram en ny nationell plan för transportinfrastrukturen.


Bilagor

Infrastrukturfrågor HB01TU18