Skrivelse om statligt företagsägande har behandlats (NU4) förslagspunkt 13

Utskottets förslag

Riksdagen avslår motionerna [0], [1] yrkande 2 och [2] yrkande 4.
Beslut

Kammaren biföll utskottets förslag.


Beslut i korthet

Riksdagen har behandlat regeringens skrivelse om 2023 års redogörelse för företag med statligt ägande. Riksdagen framhåller betydelsen av den årligt återkommande skrivelsen och understryker vikten av att regeringen fortsätter att utveckla innehållet i den så att riksdagen får en god bild av utvecklingen i företagen med statligt ägande.

Riksdagen sa nej till cirka 60 förslag i motioner om bland annat statens ägande och förvaltning av företag, som lämnats under den allmänna motionstiden 2023.

Riksdagen lade därmed skrivelsen till handlingarna, det vill säga avslutade ärendet.


Bilagor

2023 års redogörelse för företag med statligt ägande HB01NU4