Riksdagen sa ja till utökad användning av hemliga tvångsmedel (JuU31) förslagspunkt 2

Utskottets förslag

Riksdagen avslår motion [0] yrkande 2.
Beslut

Kammaren biföll utskottets förslag.


Beslut i korthet

Riksdagen sa ja till regeringens förslag till lagändringar som gäller hemliga tvångsmedel. Förslaget syftar till att ge brottsbekämpande myndigheter mer effektiva verktyg i arbetet med att förhindra, utreda och lagföra allvarliga brott. Riksdagens beslut innebär att brottsbekämpande myndigheter ska få använda så kallade hemliga tvångsmedel, såsom till exempel telefonavlyssning, kameraövervakning, rumsavlyssning samt dataavläsning i större utsträckning än i dag.

Lagändringarna börjar gälla den 1 oktober 2023.


Bilagor

Hemliga tvångsmedel - effektiva verktyg för att förhindra och utreda allvarliga brott HA01JuU31