Skrivelse om nationell strategi och regeringens handlingsplan för klimatanpassning har behandlats (MJU18) förslagspunkt 8

Utskottets förslag

Riksdagen avslår motionerna [0] yrkande 35, [1] yrkandena 16 och 22, båda i denna del, och [2] yrkande 6.
Beslut

Kammaren biföll utskottets förslag.


Beslut i korthet

Riksdagen har behandlat en skrivelse där regeringen presenterar dels den reviderade nationella strategin för klimatanpassning, dels sin handlingsplan för klimatanpassning för de kommande fem åren. Riksdagen lade skrivelsen till handlingarna, det vill säga avslutade ärendet.

Syftet med att uppdatera strategin är att beskriva hur det nationella klimatanpassningsarbetet bör utvecklas och hur åtgärder bör prioriteras utifrån uppdaterad kunskap om ett förändrat klimat. I handlingsplanen identifierar regeringen en rad åtgärder som de under mandatperioden avser verka för att vidta.

Riksdagen sa också nej till cirka 70 förslag i motioner, varav cirka 20 är från den allmänna motionstiden 2023. Förslagen handlar om klimatanpassning på olika sätt och riksdagen hänvisar till bland annat pågående utrednings- och lagstiftningsarbete.


Bilagor

Nationell strategi och regeringens handlingsplan för klimatanpassning HB01MJU18