HB12869: Otydligheter kring lednings-/kabeldragningar av Svenska Kraftnät

Svar på fråga 2023/24:869 Otydligheter kring lednings-/kabeldragningar av Svenska Kraftnät

till Energi- och näringsminister Ebba Busch (KD)

 

Svar på frågorna 2023/24:869, 2023/24:871 och 2023/24:872 av Rickard Nordin (C)

Otydligheter kring lednings-/kabeldragningar av Svenska kraftnät

Säkring av kritisk energiinfrastruktur

Totalförsvarsaspekter på lednings-/kabeldragningar av Svenska kraftnät

Rickard Nordin har frågat mig vilken skillnad i resultat jag och regeringen ser att den nya lagstiftningen kommer ge, om Svenska kraftnät redan väljer dragning efter kostnadseffektivitet, driftsäkerhet och hållbarhet i elsystemet och det är samma kriterier som kommer vägleda regeringens förordningar.

Rickard Nordin har även ställt två frågor till ministern för civilt försvar. Den första frågan är om statsrådet och regeringen kommer att ta hänsyn till totalförsvaret och riskerna med yttre påverkan på kraftledningar när beslut fattas kring de förordningar som väntas med anledning av regeringens proposition 2023/24:88 och i så fall på vilket sätt. Den andra frågan är om totalförsvarsaspekter kommer att vägas in, och i så fall på vilket sätt, när förordningar tas fram kring teknikval, förutsatt att den liggande propositionen går igenom.

Arbetet inom regeringen är så fördelat att det är jag som även ska svara på de två sistnämnda frågorna. Jag väljer att besvara samtliga frågor i ett sammanhang.

Regeringen har i propositionen En tydligare process för tillståndsprövning av elnät (prop. 2023/24:88) bland annat föreslagit att regeringen ska få meddela föreskrifter om vilka förutsättningar som ska gälla för teknikvalet vid prövningen av nätkoncession för linje. Riksdagen har ännu inte tagit ställning till förslagen i propositionen. Regeringen har därför ännu inte haft möjlighet att ta fram några förordningsändringar som följer av det nya bemyndigandet.

Jag kan dock konstatera att lagförslaget inte är formulerat på ett sätt som anger att förutsättningarna endast ska förtydligas för Affärsverket svenska kraftnät (Svenska kraftnät). Avsikten är att det ska bli tydligare för alla berörda aktörer när ett visst teknikval bör vara aktuellt.

Precis som Rickard Nordin påpekar är energiinfrastrukturen viktig ur totalförsvarssynpunkt. Regeringen har i propositionen Energipolitikens långsiktiga inriktning (prop. 2023/24:105) föreslagit ett leveranssäkerhetsmål. Svenska kraftnät bör få ett övergripande ansvar för en regelbunden uppföljning av leveranssäkerhetsmålet och för att vidta eller föreslå nödvändiga åtgärder för att leveranssäkerhetsmålet uppnås. En fördjupad uppföljning bör ske vid regelbundna kontrollstationer. Det ska vara tydligt att Svenska kraftnät har ett ansvar också för den långsiktiga tillräckligheten i det svenska elsystemet. Det är en viktigt tillkommande reglering som väger in totalförsvarsperspektivet för hela elsystemet.

Svenska kraftnät har också ett elberedskapsanslag för att bland annat kunna lagerhålla materiel och utbilda personella resurser för reparation av elnät. Därtill har regeringen aktiverat civilplikten inom elförsörjningsområdet. Svenska kraftnät fick i oktober 2023 ett uppdrag om att analysera civilplikten inom elförsörjningen och har i sin redovisning den 25 mars i år föreslagit åtgärder för att cirka 1000 personer ska kunna utbildas som civilpliktiga till 2028. Det är känt att luftledningar kan vara mer utsatta än nedgrävda kablar. Det är dock betydligt enklare att felsöka, reparera och bygga upp en reparationsberedskap kring dessa ledningar. Jag har förtroende för att Svenska kraftnät och elnätsföretagen vid sin planering tar hänsyn till nödvändiga totalförsvarsaspekter.

Stockholm den 15 maj 2024

 

 

 

Ebba Busch