HB12841: Marksnåla tekniker för Svenska kraftnät

Svar på fråga 2023/24:841 Marksnåla tekniker för Svenska kraftnät

till Energi- och näringsminister Ebba Busch (KD)

 

Svar på fråga 2023/24:841 av Rickard Nordin (C)
Marksnåla tekniker för Svenska kraftnät

Rickard Nordin har frågat mig om jag och regeringen kommer att ta initiativ i styrningen av Affärsverket svenska kraftnät (Svenska kraftnät) för att i högre grad använda marksnåla tekniker, exempelvis att öka spänningsnivåerna i hela eller delar av stamnätet till 800 kilovolt.

Svenska kraftnät har till uppgift att på ett affärsmässigt sätt förvalta, driva och utveckla ett kostnadseffektivt, driftsäkert och miljöanpassat kraftöverföringssystem.

För att tydliggöra den långsiktiga inriktningen för energipolitiken lade regeringen den 19 mars i år fram sin energipolitiska inriktningsproposition där det bl.a. framgår att Svenska kraftnät bör få ett övergripande ansvar för uppföljning av det nya leveranssäkerhetsmålet samt att identifiera, föreslå och genomföra åtgärder för att målet ska nås på kort och lång sikt.

Regeringen har också gett Svenska kraftnät i uppdrag att synliggöra för elmarknadens aktörer var produktion av el, flexibilitetsresurser och elanvändning bör anslutas för att bidra till en effektivare utbyggnad av elsystemet. Regeringen har vidare utvecklat styrningen av Svenska kraftnät för ett underlätta en effektiv utbyggnad.

Regeringen har inte för avsikt att på förhand avgöra, men heller inte utesluta, vilka tekniker Svenska kraftnät ska använda för enskilda ledningar. Det måste anpassas efter varje unik situation. Regeringen har emellertid i sin proposition En tydligare process för tillståndsprövning av elnät (prop. 2023/24:88) aviserat att den avser att återkomma i förordning med vissa bestämmelser om teknikval, förutsatt att propositionen antas av riksdagen. Utgångspunkten kommer dock fortsatt att vara kostnadseffektivitet, driftsäkerhet och hållbarhet i elsystemet.

Vid förstärkning av transmissionsnätet utgår Svenska kraftnät i sitt val av teknik från det alternativ som bäst uppfyller elförbindelsens syfte samt hur den påverkar kraftsystemet i övrigt. Svenska kraftnät väljer den tekniska lösning som bäst bidrar till ett kostnadseffektivt, driftsäkert och hållbart elöverföringssystem, vilket inte alltid är de alternativ som tar minst plats.

Stockholm den 2 maj 2024

 

 

 

Ebba Busch