HB12745: Acceptans för prospektering

Svar på fråga 2023/24:745 Acceptans för prospektering

till Energi- och näringsminister Ebba Busch (KD)

 

Svar på fråga KN2024/00701:745 av Johnny Svedin (SD)
Acceptans prospektering

Johnny Svedin har frågat mig om vad jag gör för att underlätta acceptansen för prospektering och minska stigmatiseringen vid letande av nya mineralfyndigheter.

Metaller och mineral återfinns i princip alla industriella värdekedjor och efterfrågan på dessa kritiska råvaror förväntas öka. Sverige har goda förutsättningar att bidra till Europas försörjning av kritiska och strategiska råmaterial, bland annat genom den geologiska potential för många råmaterial som finns här. Därför har riksdagen, efter förslag från regeringen i budgetpropositionen för 2024, beslutat om ett tillskott på 70 miljoner kronor 2024 till Sveriges geologiska undersökning SGU för deras arbete med systematisk kartläggning av malmpotentiella områden och att utveckla sitt arbete med att främja mineralutvinning i Sverige. Anslaget beräknas öka med 70 miljoner kronor per år 2025–2026 samt med 30 miljoner kronor fr.o.m. 2027 för samma ändamål. Regeringen avser även att ta fram en ny mineralstrategi.

Regeringen anser att acceptans från lokalsamhället och en minskad stigmatisering är viktigt i samband med industriell utveckling. Ett sätt att öka acceptansen är att öka allmänhetens deltagande, engagemang och kunskap. Regeringen har därför beslutat att satsa tre miljoner kronor för att stödja och uppmuntra privatpersoners sökande efter förekomster av värdefulla mineral i Sverige. Detta ska ske genom att återinföra en tävling med den så kallade Mineraljakten som förebild, där den breda allmänheten kan delta.

Regeringen satsar också brett på kunskapsspridning om svensk gruvindustri, exempelvis med frågor och svar om området på regeringens hemsida. Ökad förståelse för att gruvor är viktiga för jobben och välfärden lokalt, regionalt och nationellt berörs där. Förståelsen för de etiska och miljömässiga fördelarna kopplat till utvinning i Sverige jämfört med länder med svagare lagstiftning tas också upp.  

 

Ebba Busch

Stockholm den 27 mars 2024