HB10704: Anslutning till stamnätet

Interpellation 2023/24:704 Anslutning till stamnätet

av Johnny Svedin (SD)

till Energi- och näringsminister Ebba Busch (KD)

 

Sveriges industrier är i behov av effekttilldelning för bland annat olika sorter av fossilfria produkter. Regeringen gav under 2023 Svenska kraftnät (SvK) i uppdrag att effektivisera processen för anslutning till transmissionsnätet, vilket ledde till Vägledning för anslutning till Stamnätet från SvK i början på 2024. Bland annat undersöks möjligheten att ge förtur till dem som vill ansluta till stamnätet och som kan bidra med systemnytta, eller vars anslutning kan ske inom ramen för det befintliga nätet. Målet är att förhindra att stora kapacitetsreservationer i näten hindrar anslutningar som annars skulle vara möjliga, vilket i sin tur skulle öka utnyttjandet av nätet. Detta anser vi sverigedemokrater i grunden är bra. Men för att processen ska vara giltig behöver den också hanteras på ett transparent, rättvist och effektivt sätt.

Redan någon vecka efter att vägledningen från SvK publicerades kom det oroväckande indikationer från företag om att innehållet inte är tillräckligt genomarbetat och har förbättringspotential.

Vägledningen från SvK betonar vikten av mognadsgrad som ett mått på hur långt ett anläggningsprojekt har nått vid olika på förhand bestämda tidpunkter. Denna mognadsgrad påverkar beslutet om kapacitetstilldelning och är avgörande för att undvika reservering av outnyttjad kapacitet i stamnätet. Dock framgår det inte klart hur mognadsgraden kvantifieras eller kommuniceras till de anslutande parterna, vilket kan leda till osäkerhet och potentiella hinder för nya aktörer som bidrar till energiomställningen. Dessutom kan det, där det finns olika tolkningsföreträde, oavsiktligt gynna etablerade aktörer, skapa osäkerhet för investerare och företag och inte minst finnas utrymme för misstolkningar som i slutändan kan hämma svensk näring.

Med anledning av ovanstående vill jag fråga energi- och näringsminister Ebba Busch följande:

 

Avser ministern att vidta några generella åtgärder med anledning av vad som framförs ovan för att säkerställa att anslutning till stamnätet sker på ett konsekvent, transparent och rättvist sätt för alla inblandade parter?