HB022369: Arbetsmiljöutbildning

Motion till riksdagen
2023/24:2369
av Johan Andersson m.fl. (S)

Arbetsmiljöutbildning


Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om behovet av en översyn av arbetsmiljöutbildning för skyddsombud och chefer och tillkännager detta för regeringen.

Av den gamla överenskommelsen mellan LO, PTK och dåvarande Svenskt Näringsliv framgick det att arbetsmiljöutbildningen skulle uppgå till 40 timmar. Nu ser vi att det finns arbetsgivare och arbetsgivarorganisationer som vill skära ner den till under 20 timmar, vilket är ohållbart.

Ansvaret för en trygg arbetsmiljö ligger på arbetsgivaren. Regelbundna riskbe­dömningar ska ske tillsammans med skyddsombuden för att förhindra olyckor och risker i det dagliga arbetet. Arbetsgivarorganisationerna borde inse värdet av ett regelbundet systematiskt arbetsmiljöarbete för att förhindra stopp i produktionen och för att arbetstagarna ska ha en bra fysisk och psykisk arbetsmiljö. Det gynnar i det långa loppet arbetsgivaren. Det är kortsynt att minska antalet timmar för arbetsmiljöut­bildningen.

När Arbetsmiljöverket inspekterade kvinnors arbetsmiljö var det ett stort antal kommuner som fick backning för att de hade ett dåligt systematiskt arbetsmiljöarbete. Här behövs en tydligare riktning gällande innehåll och längd på utbildningen. En gedigen grundutbildning för skyddsombud och chefer bidrar till att skapa en god arbetsmiljö på arbetsplatsen, vilket gynnar båda parter. Det behövs därför en översyn av arbetsmiljöutbildningen för skyddsombud och chefer.

 

 

Johan Andersson (S)

 

Zara Leghissa (S)

Mirja Räihä (S)

Inga-Lill Sjöblom (S)

Jessica Rodén (S)

Rose-Marie Carlsson (S)

Jennie Nilsson (S)

Gunilla Svantorp (S)

Marianne Fundahn (S)

Caroline Helmersson Olsson (S)