HB022142: Lantmäteriets handläggningstider

Motion till riksdagen
2023/24:2142
av Saila Quicklund (M)

Lantmäteriets handläggningstider


Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att förkorta handläggningstiderna hos Lantmäteriet och tillkännager detta för regeringen.

Det är stor bostadsbrist i många delar av Sverige. Idag ansvarar Lantmäteriet för att stycka av tomter för nybyggnation, fastighetsreglering, klyvning eller sammanläggning.

Det tar nästan ett år att stycka av en fastighet, vilket är en bromskloss när det ska byggas i hela Sverige. Det är orimligt att Lantmäteriet ska få ha nästan ett år i hand­läggnings­tid.

I enlighet med plan- och bygglagen (PBL) har kommunerna handläggningstider för prövning inom tio veckor. Håller inte byggnadsnämnden den tiden sätts bygglovs­avgiften ner med 20 procent per vecka.

Den största delen av Lantmäteriets omsättning kommer inte som anslag från staten utan från avgifter. Det finns i dagsläget ingen konkurrens, och jag menar att flera utförare skulle vara positivt för de som jobbar inom branschen. Det skulle möjliggöra fler arbetsgivare och en effektivare verksamhet.

Jag anser därför att en översyn av Lantmäteriet är nödvändig. Regeringen bör undersöka möjligheterna att få in fler aktörer på området samt överväga att lagstifta om en handläggningstid som liknar kommunernas när det gäller myndighetsutövningen inom exempelvis PBL.

 

 

Saila Quicklund (M)