HB022141: Förstärkning av elevhälsan

Motion till riksdagen
2023/24:2141
av Saila Quicklund (M)

Förstärkning av elevhälsan


Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att överväga förslaget om förstärkt elevhälsa och tillkännager detta för regeringen.

Fysisk inaktivitet blir mer förekommande bland unga. Detta riskerar att leda till över­vikt, benskörhet och nedstämdhet. Hälsoläget bland unga är i många fall bra, men det finns problem med övervikt och metabola sjukdomar samt besvär med smärta i rörelse- och stödjeorganen. Konditionsnivåerna hos unga i tonåren sjunker och fler barn och unga har problem med psykiska besvär samt symptom som spänningshuvudvärk och ont i magen, nacken och axlarna.

Moderaterna har sett problemet med ökande fysisk inaktivitet bland barn och unga. Det är positivt att den före detta regeringen hörsammade riksdagens krav om att utöka antalet idrottstimmar i skolan med 100 timmar, vilket motsvarar en ökning med 20 procent. Daglig fysisk aktivitet är också en förutsättning för bättre hälsa.

Skol- och fritidsaktiviteter är ur hälsosynpunkt viktiga och en rättighet för alla barn och unga. Kommunernas och regionernas folkhälsouppdrag måste ta hänsyn till att alla barn oavsett funktionshinder, kön eller ekonomisk, social eller etnisk bakgrund ska inkluderas. Detta med tanke på att elever som har kroppsliga och neurologiska begräns­ningar deltar i skolgymnastiken i lägre utsträckning än andra. Detta kan åtgärdas genom att de elever som behöver det ges mer stöd för fysisk aktivitet.

Fysioterapeuter har en roll i att främja motorisk utveckling och stärka fysisk själv­känsla och fysisk aktivitet som kan förbättra elevers arbetsmiljö och förutsättningar att ta del av undervisningen.

På samma sätt som hälso- och sjukvården går mot ett teamarbete där olika kompetenser och professioner bidrar utifrån sin kompetens, kan också fysioterapeuter bidra till att stärka lärare och få dem att må bättre, för att de bättre ska kunna leva upp till det uppdrag som de har.

Det är min mening att även fysioterapeuter bör få en roll inom elevhälsan. Detta för att barn och unga ska få en ökad möjlighet till en balanserad fysisk och mental hälsa samt en sundare livsstil.

 

 

Saila Quicklund (M)