HB022124: Stöd för svenskt mathantverk

Motion till riksdagen
2023/24:2124
av Saila Quicklund (M)

Stöd för svenskt mathantverk


Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om tydligare uppdrag till länsstyrelser och regioner att stötta svenskt mathantverk och tillkännager detta för regeringen.

Jämtlands län har en lång tradition av mathantverk, vilket utgör en betydande del av besöksnäringen i länet vid sidan av övriga näringar som bidrar med besök utifrån. Eldrimner, nationellt resurscentrum för mathantverk, är ett exempel på detta.

Matturismen är betydelsefull för många delar av Sverige och en god förutsättning för växande företag, speciellt ute på landsbygden. Den moderatledda regeringens satsningar på Matlandet har varit betydelsefulla för att lyfta hela Sverige som en mat­nation. Sverige rankas idag högt som matnation, i konkurrens med europeiska stor­nationer som Frankrike.

Människor lägger stor vikt vid att köpa mat som är ansvarsfullt framtagen, när­producerad och med höga krav på god djurhållning. Trots det är självförsörjningsgraden hos svenskt lantbruk låg, under 50 procent. Import av livsmedel från länder med lägre krav på djurhållning står för en betydande del. Sverige ska inte konkurrera med lägre krav på djurhållning. Det är därför viktigt att vi inom ramen för EU-samarbetet arbetar aktivt för att få andra länder att anta lika höga regler för djurhållning som Sverige.

Samarbete mellan matproducenter, myndigheter och andra aktörer som har intresse i svenskt mathantverk är viktigt. Det visar sig inte minst i Jämtlands län i och med arbetet med exempelvis Eldrimner. Därför är det viktigt att regeringen fortsätter det goda arbete kring svensk mat som regeringen under Moderaterna gjorde. Regionerna och läns­styrelserna bör ges ett tydligare uppdrag att jobba med frågor som rör svenskt mat­hantverk.

 

 

Saila Quicklund (M)