HB022121: Begränsning och precisering av riksintressens areal

Motion till riksdagen
2023/24:2121
av Saila Quicklund (M)

Begränsning och precisering av riksintressens areal


Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att begränsa och bättre precisera riksintressenas areal och tillkännager detta för regeringen.

Den samlade yta som bedöms utgöra riksintressen enligt miljöbalken är cirka 46 procent, detta enligt Riksintresseutredningens kartläggning. Dock föreslår utredningen att denna yta ska utökas genom att de nuvarande riksintressena ska kompletteras med ytterligare områden som ska klassas som väsentliga allmänna intressen.

Riksintressen utgör i många fall ett stort hinder för förutsättningarna att kunna skapa nya områden för bostadsbyggande och företagsetablerande på landsbygden och tätare bebyggelse.

Det finns befogad kritik mot att riksintressena i alltför hög grad begränsar landsbygdens möjligheter att kunna utvecklas. Jag delar den tidigare landsbygds­kommitténs bedömning att Riksintresseutredningens förslag om att komplettera riksintressena i miljöbalken inte bör genomföras.

Jag menar att den areal som riksintressena utgör bättre ska preciseras i syfte att underlätta landsbygdens utvecklingsmöjligheter.

 

 

Saila Quicklund (M)