Dokument hb01cu6

Civilutskottets betänkande

2023/24:CU6

 

Nya trafikförsäkringsregler – stärkt skydd för dem som skadas i trafiken

Sammanfattning

Utskottet ställer sig bakom regeringens förslag till ändringar i bl.a. trafikskade­lagen.

Lagändringarna bygger på ett EU-direktiv och innebär nya regler om trafik­försäkringen. De nya reglerna stärker skyddet för dem som skadas i trafiken och handlar i huvudsak om följande.

       Trafikskadelagens tillämpningsområde, och därmed kravet på trafik­försäkring, utvidgas och förtydligas när det gäller eldrivna fordon utan tramp- eller vevanordning, bl.a. elsparkcyklar.

       Ett insolvensgarantisystem införs som säkerställer att en skadelidande får ersättning även om hans eller hennes trafikförsäkringsgivare blir föremål för tvångslikvidation eller går i konkurs.

       Det högsta ersättningsbelopp som kan betalas från en motortävlings­försäkring höjs.

       Det införs en möjlighet för köparen att välja i vilket land som en försäkring ska tecknas vid import av ett fordon.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 23 december 2023, förutom reglerna om det nya insolvensgarantisystemet som föreslås träda i kraft den dag som regeringen bestämmer.

Utskottet anser att riksdagen bör avslå motionsyrkandet.

I betänkandet finns en reservation (SD).

Behandlade förslag

Proposition 2022/23:142 Nya trafikförsäkringsregler – stärkt skydd för dem som skadas i trafiken.

Ett yrkande i en följdmotion.

Innehållsförteckning

Utskottets förslag till riksdagsbeslut

Redogörelse för ärendet

Utskottets överväganden

Regeringens lagförslag

Lagstiftningens framtida utformning

Reservation

Lagstiftningens framtida utformning, punkt 2 (SD)

Bilaga 1
Förteckning över behandlade förslag

Propositionen

Följdmotionen

Bilaga 2
Regeringens lagförslag

 

Utskottets förslag till riksdagsbeslut

 

 

1.

Regeringens lagförslag

Riksdagen antar regeringens förslag till

1. lag om ändring i trafikskadelagen (1975:1410),

2. lag om ändring i lagen (1976:357) om motortävlingsförsäkring,

3. lag om ändring i konkurslagen (1987:672),

4. lag om ändring i lagen (1993:645) om tillämplig lag för vissa försäkringsavtal,

5. lag om ändring i lagen (1998:293) om utländska försäkringsgivares och tjänstepensionsinstituts verksamhet i Sverige,

6. lag om ändring i försäkringsrörelselagen (2010:2043).

Därmed bifaller riksdagen proposition 2022/23:142 punkterna 1–6.

 

2.

Lagstiftningens framtida utformning

Riksdagen avslår motion

2023/24:74 av Mikael Eskilandersson m.fl. (SD).

 

Reservation (SD)

Stockholm den 9 november 2023

På civilutskottets vägnar

Mikael Eskilandersson

Följande ledamöter har deltagit i beslutet: Mikael Eskilandersson (SD), Jennie Nilsson (S), David Josefsson (M), Leif Nysmed (S), Roger Hedlund (SD), Laila Naraghi (S), Lars Beckman (M), Martin Westmont (SD), Anna-Belle Strömberg (S), Ellen Juntti (M), Larry Söder (KD), Alireza Akhondi (C), Björn Tidland (SD), Katarina Luhr (MP), Jakob Olofsgård (L), Markus Kallifatides (S) och Isabell Mixter (V).

 

 

 

 

Redogörelse för ärendet

I betänkandet behandlar utskottet proposition 2022/23:142 Nya trafik­försäkringsregler – stärkt skydd för dem som skadas i trafiken. I propositionen finns en redogörelse för ärendets beredning fram till regeringens beslut om propositionen.

Regeringens förslag till riksdagsbeslut återges i bilaga 1. Regeringens lagförslag finns i bilaga 2.

En motion har väckts med anledning av propositionen. Förslaget i motionen finns i bilaga 1.

Utskottet överlade den 7 maj 2019 med företrädare för regeringen om kommissionens förslag till revidering av motorfordonsförsäkringsdirektivet (prot. 2018/19:24).

Utskottets överväganden

Regeringens lagförslag

Utskottets förslag i korthet

Riksdagen antar regeringens lagförslag om nya trafikförsäkrings­regler som stärker skyddet för dem som skadas i trafiken.

 

Bakgrund

Trafikförsäkringssystemet

Obligatorisk trafikförsäkring

I trafikskadelagen (1975:1410) finns bestämmelser om trafikförsäkring för motordrivet fordon och om ersättning från trafikförsäkringen för skador i följd av trafik med sådant fordon (trafikskadeersättning). Enligt lagen krävs trafik­försäkring för ett motordrivet fordon som är registrerat i vägtrafik­registret och inte är avställt samt för annat motordrivet fordon som brukas i trafik här i landet (2 § första stycket). Det är fordonets ägare som är skyldig att teckna försäkring för fordonet (2 § andra stycket). Trafikförsäkrings­systemet garan­terar att en skadelidande får ersättning även om ett försäkringspliktigt fordon saknar trafikförsäkring. Samma sak gäller om det inte går att fastställa identi­teten på det fordon som har orsakat skadan. I sådana fall ansvarar samtliga försäkringsgivare som vid skadetillfället fick meddela trafik­försäkring i Sverige solidariskt för ersättningen genom Trafik­försäkrings­föreningen. (Se 16 och 33 §§.)

I lagen (2001:559) om vägtrafikdefinitioner anges betydelsen av grund­läggande fordonsbegrepp, bl.a. beteckningen motordrivet fordon (2 §). Med motordrivet fordon avses ett fordon som för framdrivande är försett med motor, dock inte ett sådant eldrivet fordon som är att anse som cykel. Vilka eldrivna fordon som är att anse som cykel definieras i sin tur med ett antal tekniska egenskapskrav (såsom krav på en viss högsta konstruktionshastighet respektive motoreffekt). Definitionerna i den aktuella lagen är avsedda att användas i andra författ­ningar i den utsträckning som föreskrivs i dessa (1 §).

Trafikskadelagen hänvisar inte till lagen om vägtrafikdefinitioner, men det anses även utan en sådan hänvisning vara naturligt att uttrycket motor­drivet fordon i trafikskadelagen ges samma innebörd som i lagen om vägtrafik­definitioner (se bl.a. prop. 1975/76:15 s. 269 jfrd med s. 104). Motordrivna fordon som saknar någon av de tekniska egenskaperna för att vara en cykel enligt lagen om vägtrafik­definitioner omfattas därmed av trafikskadelagens krav på trafik­försäkring.

Ersättning för skador

Trafikskadelagen bygger på den s.k. no-fault-principen som innebär att en trafikskada ersätts oavsett om den har orsakats genom vållande eller på något annat sätt. Ersättning lämnas alltså på strikt ansvarsgrund. För att en skada ska ersättas krävs dock att den har uppkommit i följd av trafik med ett motordrivet fordon (8 §). Föraren, passagerare och personer utanför fordonet som skadas får ersättning från trafikförsäkringen. Även skador på egendom ersätts ur försäkringen, men som huvudregel ersätts inte skador på fordonsägarens egendom vilket typiskt sett är själva fordonet. (Se 10 och 11 §§.)

EU:s direktiv om motorfordonsförsäkring

Inom EU finns sedan 2009 ett direktiv om ansvarsförsäkring för motorfordon och kontroll av att försäkringsplikten fullgörs beträffande sådan ansvarighet[1]. I november 2021 antog EU ett nytt direktiv[2] som ändrar 2009 års direktiv i ett antal avseenden. Det nya direktivet syftar till att säkerställa och förbättra skyddet för skadelidande till följd av trafikolyckor inom unionen samt förstärka och förbättra den inre marknaden för motorfordonsförsäkringar. Direktivet innehåller bl.a. en ny definition av de fordon som ska omfattas av försäkringsskydd.

2021 års direktiv är, liksom dess föregångare, ett minimidirektiv. Direktivet hindrar alltså inte medlemsstaterna från att behålla eller införa striktare bestämmelser för att skydda skadelidande.

Propositionen

I propositionen konstaterar regeringen att det i Sverige sedan länge finns en väl utbyggd trafikförsäkring som i många avseenden ger ett bättre skydd än vad som krävs enligt EU-rätten. Vid genomförandet av 2021 års direktiv i svensk rätt är det enligt regeringen viktigt att säkerställa att det skydd som ges till dem som skadas i trafiken inte sänks.

För att genomföra direktivet föreslår regeringen följande nya regler om trafikförsäkringen.

Fordon som ska vara försäkringspliktiga

Till att börja med förtydligas trafikskadelagens tillämpningsområde när det gäller eldrivna fordon utan tramp- eller vevanordning (t.ex. elscootrar, elspark­cyklar och självbalanserande fordon). Genom förtydligandet anges att alla sådana fordon ska anses som motordrivna fordon enligt samma lag och därmed försäkrings­pliktiga om de är konstruerade för en hastighet som överstiger 20 kilometer i timmen.

Med anledning av den nya EU-rättsliga fordonsdefinitionen utvidgas även trafik­skadelagens tillämpningsområde genom att fler slags eldrivna fordon utan tramp- eller vevanordning ska anses som motor­drivna fordon enligt samma lag och därmed försäkringspliktiga. Utvidg­ningen tar sikte på sådana eldrivna fordon utan tramp- eller vev­anordning som är konstruerade för en hastighet som överstiger 14 (men inte 20) kilometer i timmen och har en nettovikt som överstiger 25 kilogram. Dessa fordon kommer att vara försäk­ringspliktiga även i de fall dessa uppfyller de tekniska egenskapskraven för att betecknas som cykel enligt lagen om vägtrafikdefinitioner. Från det utvidgade tillämp­ningsområdet undantas dock sådana fordon som är avsedda för användning enbart av personer med fysisk funktions­nedsättning.

Vidare ska en förare av ett trafikförsäkringspliktigt eldrivet fordon utan tramp- eller vevanordning som inte omfattas av krav på registrering ha med sig ett försäkringsbevis vid färd.

Ett höjt högsta ersättningsbelopp för motortävlingsförsäkringar

Trafikskadelagen gäller inte för ett motordrivet fordon när det används för tävling, träning, övningskörning, uppvisning eller liknande ändamål inom ett inhägnat tävlingsområde (1 § första stycket 2). Då är i stället lagen (1976:357) om motortävlingsförsäkring tillämplig. Från en motortävlingsförsäkring betalas ersättning för en person- eller sakskada som orsakas genom ett motor­drivet fordon när det används inom ett inhägnat tävlingsområde (3 § i den sistnämnda lagen). Regeringen föreslår att det ersättningsbelopp som kan betalas från en motortävlingsförsäkring med anledning av en och samma skadehändelse ska höjas från 50 miljoner kronor till 100 miljoner kronor.

Ett nytt insolvensgarantisystem

Det föreslås att ett insolvensgarantisystem för trafikförsäkringar ska införas. Systemet syftar till att skydda skadelidande genom att säkerställa att ersättning till en skadelidande betalas även om försäkringsgivaren är insolvent. Det kollektiv av försäkringsgivare som har tillstånd att meddela trafikförsäk­ring ska vara s.k. insolvensorgan i Sverige och solidariskt ansvara för ersättningen enligt systemet. Insolvensorganet ska företrädas av Trafik­försäkrings­föreningen.

Genom insolvensgarantisystemet ska skadelidande som är bosatta i Sverige på begäran ersättas om en försäkringsgivare som har tillstånd att meddela trafikförsäkring i Sverige eller i ett annat EES-land är föremål för tvångs­likvidation, konkurs eller ett annat liknande förfarande. Betalningen ska göras inom tre månader från den dag då den skadelidande accepterade ett anbud om ersättning.

Om den försäkringsgivare som är föremål för likvidationsförfarandet har sitt huvudkontor i ett annat EES-land än Sverige, ska det svenska insolvens­organet i sin tur kunna kräva ersättning av insolvensorganet i det landet. Ett utländskt insolvensorgan ska kunna kräva ersättning av sin svenska motsvarig­het om den försäkringsgivare som är föremål för förfarandet har sitt huvud­kontor i Sverige. Betalningen ska göras inom sex månader från den dag då kravet på ersättning togs emot, om inte något annat har avtalats.

Det föreslås också vissa regler om insolvensorganets regressrätt när det har betalat ersättning till en skadelidande och om bevakningsfrihet i en trafik­försäkrings­givares konkurs. Vidare föreslås regler om offentliggörande och underrättelseskyldighet med anledning av insolvensgarantisystemet.

Intyg om skadehistorik

Det föreslås att regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer ska få meddela föreskrifter om skyldighet för försäkringsgivare att offentliggöra allmän information om hur de använder intyg om skadehistorik när de bestämmer premier för trafikförsäkring.

Försäkring vid import av fordon

Den som är skyldig att teckna trafikförsäkring för ett registrerat fordon föreslås, om fordonet köps i syfte att importeras från ett EES-land till ett annat, under 30 dagar kunna välja om fordonet ska försäkras i det ena eller det andra EES-landet. Vid sådan import ska den lag som är tillämplig på avtal om frivillig fordonsförsäkring vara lagen i det land där den frivilliga försäkringen tecknas.

Ny försäkring vid återkallat tillstånd

Den befintliga skyldigheten att teckna en ny försäkring efter det att tillståndet för försäk­rings­givaren har återkallats föreslås gälla oavsett vilken tillsyns­myndighet som har beslutat om återkallelse.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 23 december 2023, förutom de ändringar som avser det nya insolvensgarantisystemet som föreslås träda i kraft den dag som regeringen bestämmer.

Det nya insolvensgarantisystemet föreslås gälla även för försäk­ringsavtal som har ingåtts före ikraftträdandet. Det ska dock inte gälla i fråga om likvida­tionsförfaranden som har beslutats före ikraftträdandet.

Utskottets ställningstagande

Det har inte väckts någon motion som går emot att riksdagen antar regeringens lagförslag. Lagförslagen bör därför antas av de skäl som anförs i proposi­tionen.

Lagstiftningens framtida utformning

Utskottets förslag i korthet

Riksdagen avslår ett motionsyrkande om att försäkringsplikten för den kategori av eldrivna fordon utan tramp- eller vevanordning som omfattas av EU:s utvidgade fordonsdefinition bör begränsas till en ansvarsförsäkring.

Jämför reservationen (SD).

Motionen

I kommittémotion 2023/24:74 av Mikael Eskilandersson m.fl. (SD) begärs ett tillkännagivande till regeringen om att försäkringsplikten för den kategori av eldrivna fordon utan tramp- eller vevanordning som omfattas av EU:s utvidgade fordonsdefinition bör begränsas till en ansvarsförsäkring. Motionä­rerna hänvisar till att det endast är en sådan försäkring som krävs enligt direktivet.

De nya trafikförsäkringsreglerna

De nya trafikförsäkringsreglerna i detta lagstiftningsärende förtydligar till att börja med trafikskadelagens tillämpningsområde när det gäller eldrivna fordon utan tramp- eller vevanordning (t.ex. elscootrar, elspark­cyklar och självbalan­se­rande fordon). Genom förtydligandet anges att alla sådana fordon ska anses som motordrivna fordon enligt samma lag och därmed försäkrings­pliktiga om de är konstruerade för en hastighet som överstiger 20 kilometer i timmen.

De nya reglerna innebär vidare att trafikskadelagens tillämp­nings­område utvidgas genom att fler slags eldrivna fordon utan tramp- eller vevanordning ska anses som motor­drivna fordon enligt samma lag och därmed försäkringspliktiga. Detta är en följd av den nya EU-rättsliga fordons­defini­tionen. Utvidg­ningen tar sikte på sådana eldrivna fordon utan tramp- eller vev­anordning som är konstruerade för en hastighet som överstiger 14, men inte 20, kilometer i timmen och har en nettovikt som överstiger 25 kilogram. Dessa fordon kommer att vara försäkringspliktiga även i de fall dessa uppfyller de tekniska egenskapskraven för att betecknas som cykel enligt lagen om vägtrafikdefinitioner. Från det utvidgade tillämpnings­området undantas dock sådana fordon som är avsedda för användning enbart av personer med fysisk funktions­nedsättning.

I propositionen anför regeringen att det är oklart hur många fordon i landet som träffas av utvidgningen men att Nordic Micromobility Association har uppgett att praktiskt taget samtliga 30 000 elsparkcyklar som hyrs ut i Sverige omfattas. Däremot verkar få av de fordon som säljs på den privata marknaden träffas av utvidgningen, eftersom sådana fordon ofta väger mindre än 25 kilo­gram eller har en för hög hastighet eller effekt för att betecknas som en cykel. Enligt regeringen innebär ett krav på trafikförsäkring visserligen en ökad kostnad för de bolag som hyr ut elsparkcyklar men även ett stärkt skydd för bolagens kunder. Bolagen bör dessutom ha goda möjligheter att förhandla sig till mängdrabatter hos försäkringsgivarna. Huruvida kostnaden slår igenom fullt ut för kunderna påverkas också av konkurrensförhållandena på mark­naden.

Som skäl för att låta den beskrivna kategorin av eldrivna fordon utan tramp- eller vevanordning omfattas av ett krav på trafikförsäkring i stället för bara en ansvarsförsäkring anför regeringen följande (s. 33 f. i propositionen):

Flera remissinstanser, exempelvis Sveriges Motorcyklister, anför att cyklarna endast bör omfattas av krav på ansvarsförsäkring, eftersom det endast är en sådan försäkring som krävs enligt direktivet. En ansvars­försäkring täcker emellertid bara skador på tredje man. Den svenska trafikförsäkringen innebär ett bredare försäkringsskydd bl.a. eftersom försäkringen också täcker ersättning för personskador som drabbar fordonets förare. Det svenska trafikförsäkringssystemet bygger på tanken att trafiken ska bära sina egna kostnader. För att åstadkomma det bör försäkringen även täcka skador på förare. Det är svårt att hitta skäl för att denna princip inte ska gälla för vissa fordon, särskilt när elsparkcyklar främst är inblandade i singelolyckor. Regeringen anser att det bör krävas trafikförsäkring för de cyklar som omfattas av direktivets fordons­defini­tion.

Ett krav på trafikförsäkring för cyklarna medför att försäkringsgivarna måste tillhandahålla en sådan produkt. Som bl.a. Svensk Försäkring och Trafikförsäkringsföreningen anför är det något försäkringsgivarna är vana att göra och bör inte innebära någon större belastning för dem.

Utskottets ställningstagande

Utskottet har tidigare i betänkandet ställt sig bakom regeringens lagförslag om nya trafikförsäkringsregler. Till att börja med förtydligar dessa trafikskade­lagens tillämpningsområde när det gäller eldrivna fordon utan tramp- eller vevanordning (t.ex. elscootrar, elspark­cyklar och självbalanserande fordon). Genom förtydligandet anges att alla sådana fordon ska anses som motordrivna fordon enligt samma lag och därmed försäkrings­pliktiga om de är konstruerade för en hastighet som överstiger 20 kilometer i timmen. Detta är något som ska anses gälla redan i dag och som främst träffar sådana fordon som säljs på den privata marknaden.

Vidare införs genom de nya trafikförsäkringsreglerna ett krav på trafik­försäkring även för eldrivna fordon utan tramp- eller vevanordning som är konstruerade för en hastighet som överstiger 14, men inte 20, kilometer i timmen och har en nettovikt som överstiger 25 kilogram. Detta är en följd av den nya EU-rättsliga fordons­definitionen. Utvidgningen träffar främst sådana elspark­cyklar som hyrs ut i Sverige. Precis som för andra trafikförsäkrings­pliktiga fordon är det fordonets ägare som är skyldig att teckna försäkring för fordonet. Kravet på trafikförsäkring innebär därför en ökad kostnad för de bolag som hyr ut elsparkcyklar. Det innebär samtidigt ett stärkt skydd för bolagens kunder. Som regeringen påpekar bör bolagen ha goda möjligheter att förhandla sig till mängd­rabatter hos försäkringsgivarna, och huruvida kostnaden slår igenom fullt ut för kunderna påverkas av konkurrens­förhållandena på marknaden.

Utskottet konstaterar att en ansvarsförsäkring, som är det lägsta skydd som direktivet kräver, bara täcker skador på tredje man. Det svenska trafik­försäkringssystemet bygger på tanken att trafiken ska bära sina egna kostnader. Den svenska trafik­försäk­ringen innebär därför ett bredare försäk­ringsskydd, bl.a. eftersom försäkringen också ersätter personskador som drabbar fordonets förare. I sammanhanget noterar utskottet också att elspark­cyklar främst är inblandade i singel­olyckor.

I likhet med regeringen anser utskottet att även de fordon som omfattas av direktivets utvidgade fordonsdefinition bör ingå i det befintliga trafikförsäk­ringssystemet. Därmed finner utskottet inte skäl att ta initiativ till att regleringen ändras på det sätt som motionärerna begär. Motionsyrkandet avstyrks följaktligen.

Reservation

 

Lagstiftningens framtida utformning, punkt 2 (SD)

av Mikael Eskilandersson (SD), Roger Hedlund (SD), Martin Westmont (SD) och Björn Tidland (SD).

Förslag till riksdagsbeslut

Vi anser att förslaget till riksdagsbeslut under punkt 2 borde ha följande lydelse:

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i reservationen och tillkännager detta för regeringen.

Därmed bifaller riksdagen motion

2023/24:74 av Mikael Eskilandersson m.fl. (SD).

 

 

Ställningstagande

Genom lagförslagen i detta ärende utvidgas trafikförsäkrings­plikten till att även omfatta eldrivna fordon utan tramp- eller vevanordning som är konstru­erade för en hastighet som överstiger 14, men inte 20, kilometer i timmen och har en nettovikt som överstiger 25 kilogram. Utvidgningen träffar främst sådana elsparkcyklar som hyrs ut i Sverige. Vi anser att denna reglering bör ändras för framtiden så att försäkringsplikten begränsas till en ansvars­försäkring, eftersom det enbart är en sådan försäkring som krävs enligt EU-direktivet. Det är negativt att överimplementera EU-regler.

Visserligen innebär den svenska trafikförsäkringsmodellen ett bredare försäkrings­skydd än en ansvarsförsäkring, eftersom trafikförsäkringen också ersätter personskador som drabbar fordonets förare. Att Sverige tillämpar denna modell betyder dock inte att även den nya kategorin av fordon måste omfattas, utan en annan lösning kan mycket väl väljas.

Vi konstaterar att en trafikförsäkring är betydligt mer kostsam än en ansvarsförsäkring, vilket drabbar bl.a. de bolag som hyr ut elsparkcyklar och i förlängningen kunderna. Vid sidan av en ansvarsförsäkring anser vi i stället att bolagen bör säkra upp förhållandena kring uthyrning av elsparkcyklar och hur de får användas. Dessutom bör kunderna ta ett större eget ansvar. Man bör ha i åtanke att det redan i dag finns möjlighet för en förare att få ersättning ur en olycksfallsförsäkring, och det är rimligt att den som hyr t.ex. en elspark­cykel har en sådan försäkring.

Regeringen bör därför återkomma med ett lagförslag som innebär att försäkringsplikten för den kategori av eldrivna fordon utan tramp- eller vevanordning som omfattas av EU:s utvidgade fordonsdefinition begränsas till en ansvarsförsäkring. Detta bör riksdagen ställa sig bakom och tillkännage för regeringen.

Bilaga 1

Förteckning över behandlade förslag

Propositionen

Proposition 2022/23:142 Nya trafikförsäkringsregler – stärkt skydd för dem som skadas i trafiken:

1. Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i trafikskadelagen (1975:1410).

2. Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (1976:357) om motortävlingsförsäkring.

3. Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i konkurslagen (1987:672).

4. Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (1993:645) om tillämplig lag för vissa försäkringsavtal.

5. Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (1998:293) om utländska försäkringsgivares och tjänstepensionsinstituts verksamhet i Sverige.

6. Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i försäkringsrörelselagen (2010:2043).

Följdmotionen

2023/24:74 av Mikael Eskilandersson m.fl. (SD):

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att försäkringsplikten bör begränsas till en ansvarsförsäkring och tillkännager detta för regeringen.

 

 

 

Bilaga 2

Regeringens lagförslag


[1] Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/103/EG av den 16 september 2009 om ansvarsförsäkring för motorfordon och kontroll av att försäkringsplikten fullgörs beträffande sådan ansvarighet.

[2] Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2021/2118 av den 24 november 2021 om ändring av direktiv 2009/103/EG om ansvarsförsäkring för motorfordon och kontroll av att försäkringsplikten fullgörs beträffande sådan ansvarighet.