H9121903: Åldersdiskriminering mot SMA-patienter

S2022/03635 Socialdepartementet Socialministern Till riksdagen

Svar på fråga 2021/22:1903 av Barbro Westerholm (L)
Åldersdiskriminering mot SMA-patienter

Barbro Westerholm har frågat mig vad jag avser att göra för att stoppa den åldersdiskriminering som drabbar SMA-patienter.

Jag har full förståelse för den frustation som finns hos berörda patientgrupper. Regeringens målsättning är att alla patienter ska erbjudas god vård efter behov på lika villkor, vilket jag också nyligen har framhållit i svar på liknande skriftliga frågor (se t.ex. 2021/22:771 och 2021/22:1260). Det inkluderar givetvis bra läkemedel. Det är NT-rådet som har rekommenderat läkemedlen till barn med SMA enligt vissa kriterier. Enligt NT-rådet vägleds rekommendationen av den etiska plattformen för prioritering i hälso- och sjukvården, som säger att ju större behovet är, desto mer resurser kan en insats få ta i anspråk. I nuläget omfattar rekommendationen de patienter som har högst svårighetsgrad och störst visad nytta av behandlingen.

Flera insatser har vidtagits från regeringen för att underlätta ett ordnat och jämlikt införande av nya läkemedel. Under de senaste åren har staten väsentligt ökat anslaget för läkemedelsförmånerna. Syftet med ökningen är bland annat att möta den snabba utvecklingen av nya läkemedel och den kostnadsökning som tillgång till dessa för med sig.

Regeringen har gett Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket (TLV) ett brett uppdrag att analysera olika handlingsvägar som utvecklar tillgången till läkemedel för behandling av sällsynta sjukdomar, samt utreda och identifiera eventuella områden inom vilka det finns behov av författningsändringar. Utgångspunkten för arbetet ska bygga på en analys av patienternas tillgång till läkemedel för behandling av sällsynta sjukdomar. TLV ska bland annat analysera förutsättningarna och konsekvenserna av ett delvis förändrat förhållningssätt i subventionsbeslut om läkemedel för behandling av sällsynta sjukdomar i syfte att utveckla tillgången.

Sammanfattningsvis pågår olika insatser för att säkerställa en likvärdig tillgång till läkemedel i hela Sverige och jag följer noga frågan.

Stockholm den 7 september 2022

Lena Hallengren