HB11844: Tillgänglighetsarbetet i naturvårdsområden

Fråga 2023/24:844 Tillgänglighetsarbetet i naturvårdsområden

av Ewa Pihl Krabbe (S)

till Statsrådet Romina Pourmokhtari (L)

 

Förlorade arbetstillfällen, minskat underhåll på vandringsleder och långsiktiga hot mot den biologiska mångfalden. Detta svarar landets samtliga länsstyrelser att de kraftiga nedskärningarna till naturvårdsområdena kommer att leda till i hela landet.

Naturvårdsverket är tydligt med att de fördelar budgetanslaget efter de prioriteringar som regeringen valt. För exempelvis Länsstyrelsen Skånes del innebär det att våtmarker och invasiva arter prioriteras och att man med det så kallade skötselanslaget arbetar för att arter och naturtyper som lägst ska ha gynnsam bevarandestatus.

De kraftigt neddragna anslagen till våra naturvårdsområden medför många negativa konsekvenser. För Skånes del, och säkert gäller detta också för övriga landet, kommer det att innebära att man nu tvingas bortprioritera de olika tillgänglighetsanpassningar som planerats. De personer som har behov av olika tillgänglighetsanpassningar kommer som en konsekvens att ha stora svårigheter att få uppleva den skånska naturen som alla andra.

Naturupplevelser är gratis och hälsofrämjande, och de är minst lika viktiga för den som har en funktionsnedsättning. Ett avstannat tillgänglighetsarbete är diskriminerande.

Med anledning av ovanstående vill jag fråga statsrådet Romina Pourmokhtari:

 

Avser statsrådet att, inom sitt ansvarsområde, agera för att länsstyrelserna ska få förutsättningar för att fortsätta det viktiga arbetet med tillgänglighetsanpassningar?