HB11757: Folkbibliotekens behov av statligt stöd

Fråga 2023/24:757 Folkbibliotekens behov av statligt stöd

av Ewa Pihl Krabbe (S)

till Kulturminister Parisa Liljestrand (M)

 

Åtta av tio folkbibliotek får försämrad ekonomi under 2024, och en fjärdedel av folkbiblioteken behöver nu dra ned på sin verksamhet. Folkbiblioteken har länge halkat efter övrig kommunal verksamhet. Det är en dyster verklighet, som präglar vardagen för våra folkbibliotek med sitt breda och komplexa uppdrag – ett uppdrag som hela tiden utvecklas i takt med tiden.

Biblioteken har en särställning i det svenska samhället. Det är en plats där alla är välkomna, gammal som ung, och utan kostnad. I en tid då läsförmågan sjunker är det särskilt viktigt att folkbiblioteken, tillsammans med andra institutioner, gör vad de kan för att stimulera läsningen. I februari 2024 beslutade regeringen om ett nytt stöd till folkbiblioteken om 40 miljoner kronor till läsfrämjande åtgärder, vilket är bra men långt ifrån tillräckligt.

Kulturrådet har, på uppdrag av regeringen, i sin rapport Folkbibliotekens behov av statligt stöd lämnat följande rekommendationer:

  • Ge statliga medel för riktade permanenta utvecklingsstöd till folkbibliotek. De statliga medlen ska ha fokus på både verksamhetsutveckling och kompetensutveckling utifrån bibliotekslagen och bibliotekens prioriterade målgrupper. Insatserna ska vara hållbara och långsiktiga.
  • Fortsatt stärkt samverkan mellan nationella biblioteksmyndigheter och bibliotekssektorn samt mellan stat, region och kommun.
  • Ökat statligt stöd behövs till stärkt gemensam nationell infrastruktur och gemensamma digitala tjänster för folkbiblioteken.

Med anledning av ovanstående vill jag fråga kulturminister Parisa Liljestrand:

 

Avser ministern, inom sitt ansvarsområde, att agera för att Kulturrådets förslag i rapporten Folkbibliotekens behov av statligt stöd genomförs?