HB10188: Totalförsvarsutbildning i skolan

Interpellation 2023/24:188 Totalförsvarsutbildning i skolan

av Eric Palmqvist (SD)

till Statsrådet Lotta Edholm (L)

 

Den 8 november hölls ett informationsmöte i riksdagens plenisal på temat ”Riksdagens roll vid krig och krigsfara” anordnat av talmannen. Deltog i mötet gjorde en rad inbjudna personer för att utifrån sin respektive profession eller befattning tala om ämnen inom ramarna för temat för dagen.

En av dem som såväl talade som svarade på ledamöternas frågor den aktuella dagen var Sveriges överbefälhavare Micael Bydén. Mycket av det han talade om kretsade kring frågor som rör totalförsvaret och totalförsvarsplikten.

Överbefälhavare Micael Bydén uttryckte i samband med detta en frustration över den generellt dåliga kunskapen om denna plikt och vad den innebär. Han underströk att skolan har en viktig roll att fylla och efterlyste att skolan skulle undervisa i detta vilket den inte gör i dag.

Mot bakgrund av att jag under flera års tid motionerat om att införa ”totalförsvarskunskap” som ett obligatoriskt inslag i den svenska skolan är det naturligtvis glädjande att Sveriges överbefälhavare så tydligt tycks dela min uppfattning om vikten av detta.

Vi lever i en orolig tid och få saker kan framstå som så demoraliserande som ovisshet och okunskap om vad man kan och ska göra i en krissituation. Det enda sättet att föregripa detta är genom kunskapsspridning, alltså utbildning!

Under kalla krigets decennier genomgick i stort sett alla unga svenska män värnplikten, och några av landets viktigaste industrier och samhällsinrättningar hade egna så kallade driftvärn. Det var en tid då så gott som alla hade en anknytning till försvaret genom en pappa, broder, morfar eller farfar som kunde berätta om sin tid i det militära och vad som var tänkt att ske i en krigssituation. Landets telefonkataloger innehöll till och med en informativ del med det ödesmättade namnet ”om kriget kommer”.

I dag är Sverige till stora delar ett annat land. Under många år har endast ett fåtal av de mönstrande ungdomarna tagits ut för att genomföra militär grundutbildning. Under några år var värnplikten till och med avskaffad. Skyddsrum har avskaffats, beredskapslager skrotats ut och driftvärn lagts ned. Sveriges befolkning består dessutom i dag till stor del av människor som migrerat från andra länder. Det är människor som sannolikt saknar förankring i, kunskap om och förståelse för vårt totalförsvar och innebörden av att de omfattas av totalförsvarsplikt.

Mot bakgrund av ovanstående vill jag fråga statsrådet Lotta Edholm följande:

 

Avser statsrådet att verka för att Sveriges ungdomar genom skolans försorg får en grundläggande förståelse för hur landets alla delar ska fungera i händelse av krig och vilket ansvar som vilar på alla och envar, primärt de äldre skolbarnen, inom ramarna för totalförsvarsplikten?