HB02978: Lärlingsplatser som leder till yrkesexamen

Motion till riksdagen
2023/24:978
av Camilla Brunsberg (M)

Lärlingsplatser som leder till yrkesexamen


Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över möjligheten att ge företag en rimlig ekonomisk kompensation då de erbjuder lärlingsplatser på gymnasienivå som leder till en yrkesexamen, och detta tillkännager riksdagen för regeringen.

Det finns ungdomar som har en hög tröskel för att kunna eller vilja ta till sig teoretiska studier. Därför måste det finnas möjligheter för ungdomar att skaffa sig en yrkesexamen genom en renodlad yrkesutbildning utan teoretiska studier. En lärlingsutbildning direkt på ett företag som sedan leder till en yrkesexamen är en sådan möjlighet.

Det är möjligt att utforma lärlingsutbildningar som leder till en yrkesexamen inom de områden där det finns möjlighet att genomgå gesällprov. Gesällprov kan avläggas efter ett visst antal timmars dokumenterad utbildning/erfarenhet i yrket eller mot­svarande av branschen validerade kunskaper. Gesällprovet är ett yrkesprov som skall vara av en sådan art att det efter genomförd granskning visar om den prövade är väl insatt i yrket och har de kunskaper, kompetenser och färdigheter som krävs för att kunna utföra de i yrket förekommande arbetsuppgifterna. Provet ska utföras i nära anslutning till att utbildningen/färdigträningen i yrket slutförs.

Då måste det vara enkelt och ekonomiskt möjligt för företag att utforma den typ av yrkesutbildningar som en lärlingsutbildning som sedan leder till en yrkesexamen. En förutsättning för att detta ska kunna bli framgångsrikt är att företagen får ekonomisk kompensation för att de utbildar och ser till att en ungdom får en yrkesexamen.

Därför behöver man se över möjligheten att ge företag en rimlig ekonomisk kompensation då de erbjuder lärlingsplatser på gymnasienivå som sedan leder till en yrkesexamen, inom de yrken där det finns gesällprov, och ta fram ett konkret upplägg för hur detta ska kunna utformas.

Varje ungdom som slipper misslyckas med gymnasiet, eller som hoppar av gym­nasiet och istället får jobb och utbildning, är en bra och angelägen investering. Alla kan eller vill inte studera teoretiska ämnen på gymnasiet. Alla har olika förutsättningar, och det måste utformas individuella möjligheter så att fler ungdomar får möjlighet att ta sig in på arbetsmarknaden.

 

 

Camilla Brunsberg (M)