HB02970: En begränsning av strandskyddet för fler bostäder vid vatten

Motion till riksdagen
2023/24:970
av Camilla Brunsberg (M)

En begränsning av strandskyddet för fler bostäder vid vatten


Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att göra en översyn av strandskyddet och se över möjligheterna att ge kommunerna större befogenheter och självbestämmande att styra över strandskyddet och tillkännager detta för regeringen.
  1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om en mindre strikt tolkning vid dispensprövning gällande strandskyddet och tillkännager detta för regeringen.
  1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att begränsa eller överväga att avskaffa länsstyrelsernas möjligheter att utöka strandskyddet till 300 meter och tillkännager detta för regeringen.

Ska kommunerna kunna stärka sin attraktionskraft och erbjuda attraktiva bostäder i strandnära läge, så att hela Sverige utvecklas, måste det bli enklare att bygga i strand­nära lägen. Därför bör den nuvarande lagstiftningen gällande strandskyddet ses över så att möjligheten att bygga bostäder stärks. Besluten gällande bostadsbyggande ska fattas nära medborgarna och berörda, på kommunal nivå. Länsstyrelser bör inte heller kunna tolka lagstiftningen mer strikt än nödvändigt vid en eventuell överprövning. Läns­styrelsernas möjligheter att utöka strandskyddet till 300 meter bör starkt begränsas eller helt tas bort.

Kommuner har ansvaret lokalt för att kunna redovisa områden i översiktsplaner för landsbygdsutveckling i strandnära lägen, inom vilka lättnader i strandskyddet kan ges av kommunen. Kommuner har huvudansvaret för att pröva frågor om upphävande av och dispens från strandskyddet. Samtidigt har länsstyrelsen en stark roll i att bevaka strandskyddets intressen vid kommunal planläggning och överpröva kommunala beslut om upphävande och dispenser.

Tyvärr sker det väldigt ofta att länsstyrelsen omprövar de beslut som kommuner fattat när det gäller både detaljplaner och dispens från strandskydd. Det sker att läns­styrelserna inte godkänner de detaljplaner som eniga kommunfullmäktigeförsamlingar har godkänt. Detta är en inskränkning i kommunernas möjlighet till självbestämmande, samtidigt som det kraftigt begränsar kommunernas möjlighet att få fram bostäder i attraktiva strandnära lägen.

Länsstyrelsen har i många fall utökat strandskyddet till 300 meter vid sjöar och i kustområden i flera kommuner och län. Detta trots att 100 meter är standard och att en utökning av strandskyddet endast ska ske i undantagsfall. Detta begränsar bostads­byggandet ytterligare.

Sverige har 38 600 mil kust och stränder och har sedan länge en stor bostadsbrist. Detta är uppenbarligen inte ett problem som enbart berör Blekinge. Det gäller att säkerställa att nuvarande lagstiftning inte begränsar människors möjlighet att skaffa sig ett attraktivt boende i ett strandnära läge. Strandskyddet bör göras mer flexibelt och bättre anpassat till lokala förutsättningar. Kommunernas beslutanderätt i strandskydds­ärenden bör stärkas. Länsstyrelserna bör inte kunna begränsa bostadsbyggandet i kommuner enligt nuvarande situation. Det är helt oacceptabelt och lägger en död hand över flera kommuner i Sverige.

Hela Sverige behöver växa så att även Blekinge med hela sin kustremsa och olika skärgårdsmiljöer kan utvecklas i snabbare takt; fler bostäder behövs och strandskyddet ska inte vara ett onödigt hinder för byggandet.

För flera kommuner lägger strandskyddet en orimlig barriär för nybyggnation. Detta sker samtidigt som det råder stor bostadsbrist och det finns en stark efterfrågan på just attraktiva bostäder i strandnära lägen. I Blekinge finns det flera exempel på detta. Nu är det dags att underlätta för bostadsbyggande i hela Sverige. Alla kan inte bo i storstäder.

 

 

Camilla Brunsberg (M)