HB02968: Tidigareläggning av byggandet av Sydostlänken

Motion till riksdagen
2023/24:968
av Camilla Brunsberg (M)

Tidigareläggning av byggandet av Sydostlänken


Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen inför arbetet med kommande plan bör se över möjligheten att tidigarelägga byggandet av Sydostlänken och tillkännager detta för regeringen.

Sydostlänken finns med som ett utpekat projekt i den nationella planen för infra­strukturen åren 2022–2033. Trafikverket har fått i uppdrag att planera och bygga Sydostlänken. Med nu givna förutsättningar är byggstarten utlovad 2027–2028.

Sydostlänken kommer att underlätta importen och exporten i och med den snabbaste transportmöjligheten till den växande marknaden i östra Europa och Asien och utnyttja samverkan mellan järnväg och sjöfart. Detta innebär också klimatsmarta och kostnads­effektiva transporter som ökar regionens och företagens konkurrenskraft.

En annan väsentlig vinst med Sydostlänken är att Skånebanan mellan Hässleholm och Kristianstad, och vidare till Karlshamn, kan avlastas, liksom stambanan söder om Älmhult.

Volvo Cars är den största privata arbetsgivaren i Blekinge. Sydostlänkens färdig­ställande enligt nu gällande tidsplan är en förutsättning för att trygga Olofströms­fabrikens framtid. En senareläggning skulle äventyra fabriken och riskera tusentals jobb i storregionen. Det är dags att prioritera infrastrukturinvesteringar som gör att jobben stannar i Sverige.

Sydostlänken innebär en växande arbetsmarknad i sydöstra Sverige genom ökad persontrafik på järnväg och en halverad restid jämfört med dagens kollektivtrafik. Det kommer att öka människors möjlighet att pendla mellan bostad och arbete, vilket också innebär en större möjlighet för företagen att anställa kompetent personal.

Sydostlänken har varit ett aktuellt projekt under en längre period och byggstarten har redan förskjutits ett antal gånger. Först utlovades en byggstart 2022, sen sköts det upp till 2024 för att efter det förskjutas ytterligare en gång till 2027.

Därför behöver riksdagen uttala vikten av att Sydostlänken ska byggas enligt nationell plan, helst tidigareläggas.

Blekinges företag bidrar till Sveriges BNP, och en väl fungerande infrastruktur är avgörande för att företag ska kunna överleva, växa och expandera. Det är angeläget att göra investeringar som bidrar till Sveriges tillväxt. Att prioritera Sydostlänken gynnar hela Sveriges tillväxt. Det är därför viktigt att infrastrukturinvesteringen Sydostlänken, en infrastrukturinvestering som gör så att jobben stannar i Sverige, blir genomförd.

 

 

Camilla Brunsberg (M)