HB0243: Tåginfrastruktur i sydöstra Sverige

Motion till riksdagen
2023/24:43
av Mattias Bäckström Johansson m.fl. (SD)

Tåginfrastruktur i sydöstra Sverige


  1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att rusta upp Stångådals- och Tjustbanan och tillkännager detta för regeringen.
  1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utreda förutsättningarna för en sydostkustbana och tillkännager detta för regeringen.

Stångådalsbanan är den järnvägssträckning som binder samman Linköping med Kalmar, och Tjustbanan är den järnvägssträckning som binder samman Linköping med Västervik. Från Linköpings tätort till Bjärka-Säby i Linköpings kommun går Stångå­dalsbanan gemensamt med Tjustbanan, innan den förgrenas i respektive riktning.

Det är angeläget att hela Sverige ska leva, vilket innebär att det är angeläget att satsningar på infrastruktur på landsbygden inte kan tillåtas prioriteras bort som en följd av ett alltför stort fokus på dyra infrastrukturprojekt i storstadsområden.

För det geografiska område som Stångådals- och Tjustbanan täcker är banan viktig bland annat med hänsyn till pendlingsmöjligheter och för att öppna upp en större arbets­marknad för människor i området. En av de vanligaste kommentarerna som hörs av boende, företagare, organisationer och turister i kommunerna längs sträckningen är just de dåliga förbindelserna från och till samt inom länen.

Många mindre orter i såväl Östergötlands län som Kalmar län trafikeras idag längs Stångådals- och Tjustbanan, vars invånare skulle kunna vinna mycket på att tågtrafiken längs dessa är välfungerande. Linköpings kommun är Sveriges femte största kommun med cirka 160 000 invånare inkluderat en stor och växande arbetsmarknad som mycket inpendling sker till, vilket är en anledning till att goda kommunikationer längs de aktuella järnvägarna är betydelsefullt. Även Kalmar i andra änden av järnvägssträckningen är exempel på en expansiv kommun som är viktig av samma skäl.

I dagsläget är dessvärre underhållet av Stångådals- och Tjustbanan mycket eftersatt, vilket riskerar att drabba boende i det geografiska området negativt, inte minst sett till en krympande arbetsmarknad för många som bor på mindre orter och på ren landsbygd. Exempelvis har Kalmar län under mer än ett sekel mer och mer framstått som en avfolk­ningsbygd, trots sitt läge i södra Sverige.

Befolkningsutvecklingen i Kalmar län har varit stagnerad under lång tid och länet har fortfarande en befolkning i nivå med senare delen av 1800-talet. Givetvis finns det många olika anledningar till den befolkningsutvecklingen, men en stor och bidragande orsak till denna utveckling kan härledas till den skillnad i infrastruktur som råder i de olika länen och i synnerhet landsbygdskommunerna i denna region.

I Transportstyrelsens Transportplan fram till 2030 saknas erforderliga medel till Stångådalsbanan sett till det behov av underhåll och upprustning som finns, vilket vi menar är orimligt. Samtidigt som även Trafikverket har för avsikt att avskaffa riks­intresset för Stångådalsbanan norr om Hultsfred och för hela Tjustbanan, vilket väcker oro kring hur man ser på banorna långsiktigt. Region Kalmar län har ett färdigt förslag att rusta upp järnvägstrafiken på Stångådalsbanan och Tjustbanan till en modern standard. Det är ett av få projekt i Sverige som kan starta med mycket kort varsel och som inom tre år skulle ge en upprustad modern järnväg till en i sammanhanget marginell kostnad.

Mot bakgrund av detta vill vi tillkännage för regeringen det som anförs kring att dessa behov måste prioriteras.

Utred förutsättningarna för en sydostkustbana

När det gäller satsningar på järnvägen saknas det i princip helt och hållet järnvägs­projekt i sydöstra Sverige, vilket är mycket förvånande med tanke på de fördelar järn­vägen erbjuder, inte minst när det gäller den miljömässiga aspekten. På infrastruktur­kartan över Sveriges järnvägar är sydöstra Sverige en vit fläck och så tycks det också förbli sett till de projekt som just nu planeras.

Det behövs satsningar för att knyta samman och förstärka de arbetsmarknads­regioner som finns i denna region, där rimliga pendlingstider är en avgörande variabel. Det finns flera utredningar som just påvisat att förbättrade kommunikationer med tåg kan ge mycket goda konsekvenser för den regionala och interregionala arbetsmarknaden på lång sikt. En sydostkustbana skulle utan tvivel bli startskottet för en sådan mycket positiv utveckling av denna region i sydöstra Sverige. Mot bakgrund av det så anser vi att det är dags att utreda förutsättningarna för en ny kustjärnväg genom sydöstra Sverige.

 

 

Mattias Bäckström Johansson (SD)

 

Johnny Svedin (SD)

Jonas Andersson (SD)

Aron Emilsson (SD)

Clara Aranda (SD)