HB022772: med anledning av prop. 2023/24:32 Tilläggsskatt för företag i stora koncerner

Motion till riksdagen
2023/24:2772
av Per Söderlund m.fl. (SD, M, KD, L)

med anledning av prop. 2023/24:32 Tilläggsskatt för företag i stora koncerner


Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen antar regeringens förslag till lag om tilläggsskatt med den ändringen att 2 kap. 20 § ska ha den lydelse som framgår av motionen.

Det är av betydelse för svenska företag i vilken kategori svenska redovisningsstandarder hamnar, vilket kan påverkas av propositionens formuleringar.

Lagrådet påpekade i sitt yttrande att med den i lagrådsremissen föreslagna utformningen av lagtexten i 2 kap. 20 § lagen om tilläggsskatt kan vissa svenska redovisningsstandarder omfattas av paragrafen och anses vara allmänt erkända redovisningsstandarder. Av propositionen följer dock att svenska redovisningsstandarder inte utgör allmänt erkända redovisningsstandarder.

Den lagtext som föreslogs i den tredje strecksatsen i lagrådsremissens lagförslag är mer i linje med ett klargörande från kommissionen. För att återspegla detta bör lagtexten i den delen utformas på det sätt som föreslogs i lagrådsremissen med vissa mindre anpassningar, se förslag nedan. Detta innebär att redovisning enligt svenska redovisningsstandarder skulle kunna uppfylla kraven på att vara en allmänt erkänd redovisningsstandard även om de inte är helt i linje med IFRS. 

Därför föreslår vi att 2 kap. 20 § lagen om tilläggsskatt utformas enligt nedan:

Med allmänt erkänd redovisningsstandard avses följande redovisningsstandarder:

 International Financial Reporting Standards (IFRS) som antagits av International Accounting Standards Board,

 IFRS som antagits av unionen i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1606/2002 om tillämpning av internationella redovisningsstandarder, eller

 de allmänt erkända redovisningsprinciperna i Australien, Brasilien, Kanada, medlemsstaterna i Europeiska unionen, staterna inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, Hongkong (Kina), Japan, Mexiko, Nya Zeeland, Folkrepubliken Kina, Republiken Indien, Republiken Korea, Ryssland, Singapore, Schweiz, Förenade kungariket och Amerikas förenta stater.

 

 

Per Söderlund (SD)

 

Fredrik Ahlstedt (M)

Cecilia Engström (KD)

Martin Melin (L)