HB021654: Handel

Motion till riksdagen
2023/24:1654
av Per Söderlund m.fl. (SD)

Handel


  1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen bör utreda hur systemet för importskatter kan bli smidigare och tillkännager detta för regeringen.
  1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen bör utreda hur regelverket för tulltillägg och deklarationer kan förenklas och tillkännager detta för regeringen.
  1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen bör verka för att tillgodose behovet av personalförstärkning och tillkännager detta för regeringen.
  1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen bör verka för att utöka tullpersonalens befogenheter och tillkännager detta för regeringen.
  1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen bör verka för att tillgodose behovet av investeringar i tullutrustning och tillkännager detta för regeringen.

1. Importskatter

Vid inbetalning av importskatter så som moms och punktskatter kan betalningen ske till både Skatteverket och Tullverket beroende på om personen/företaget i fråga är moms­registrerat. Systemet med att anmäla och betala moms till Tullverket innebär en extra myndighetskanal i skatte- och redovisningshänseende. I förenklings- och enhetlighets­syfte bör skatt vid import, liksom all annan skattehantering, skötas via Skatteverket.  

Vi anser att det behöver vara enkelt att inbetala importrelaterade skatter. Vi vill därför se till att utreda frågan om hur systemet för importskatter kan göras så att företagen upplever det smidigt.  

2. Tulldeklarationer 

Svenska företag är viktiga och det är självklart också viktigt att de betalar in skatter och avgifter enligt vad lagstiftningen anger. För att minimera misstag och fel är det viktigt att alltför krångliga regelverk inte är huvudorsak till att fel inbetalningar genomförs. Innebörden kan bli att fullt fungerande företag utan avsikt att göra fel ändå missar i förfarandet av tulldeklarationer och således straffas med tulltillägg i onödan. Det är vår uppfattning att vi inte i onödan bör bestraffa våra export- och importföretag som är så viktiga för att finansiera trygghet och välfärd i Sverige. Därför vill vi utreda hur regel­verket för tulltillägg och deklarationer kan förenklas både formellt och tekniskt.

3. Personalförstärkning

Tulltjänstemän spelar en avgörande roll för hur bra kontroller vi har vid Sveriges gränser och påverkar således Sveriges trygghet och ekonomi. Tullpersonalen har ökat successivt de senaste åren vilket har medfört att fler beslag har kunnat ske. Dock räcker det inte. Tullen är ofta underbemannad och betydligt fler beslag och kontroller skulle kunna ske om Tullverket får mer resurser över tid för att kunna utbilda och anställa fler tulltjänstemän.

4. Tullpersonalens befogenheter 

Tullpersonalens befogenheter är under utredning. Både allmänheten och tullpersonalen upplever frustration då de inte har befogenhet att stoppa fordon eller personer som lämnar landet. Det är bara polisen som har den befogenheten. Diskussion har förts av regeringen huruvida det skulle vara bättre att stärka polisen eller att ge tullen behörighet att stoppa transporter och personer som lämnar landet. För att ge befogenhet till Tull­verkets personal att genomsöka fordon på väg att lämna landet, behöver transport av stöldgods klassificeras som ett smugglingsbrott. Det har lämnats ett tillkännagivande om detta tillsammans med ett utökat uppdrag att även mer aktivt kontrollera utgående trafik.

5. Tullutrustning

För att tullpersonalen ska kunna bedriva ett effektivt arbete så behöver de rätt förutsätt­ningar och utrustning. Att scanna fordon är centralt för tullen. Då det finns betydligt färre scannrar hos Tullverket än vad som efterfrågas så blir det ofta väntetid till scann­rarna och personalen utnyttjas inte så effektivt som de borde.

Sverige ligger långt fram när det kommer till den tekniska utvecklingen inom tullen. Då Tullverket måste utveckla mycket av tekniken själv för att inte vara beroende av utländsk mjukvara krävs ständig intern teknikutveckling vilket kräver mer resurser. Genom att investera i bättre utrustning och teknikutveckling skulle den redan under­bemannade tullpersonalen kunna jobba mer effektivt.

 

 

Per Söderlund (SD)

 

Eric Westroth (SD)

Bo Broman (SD)

David Lång (SD)

Erik Hellsborn (SD)