HB02135: Flytt av fordon

Motion till riksdagen
2023/24:135
av Per Söderlund m.fl. (SD)

Flytt av fordon


Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att underlätta flytt av fordon som någon parkerat på annans mark och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Idag är det mycket svårt att få tillstånd flytta ett fordon som någon parkerat eller övergett på någon annans mark. Enligt lagen (1982:129) om flytt av fordon i vissa fall får regeringen meddela föreskrifter om rätt för en statlig eller kommunal myndighet att flytta fordon i särskilt angivna fall, när det behövs för ordningen och säkerheten i trafiken eller av naturvårdsskäl. Ett fordon får också flyttas om det har varit parkerat på någon annans mark under minst sju dygn i följd efter det att markägaren underrättat fordonets ägare om att det inte får vara parkerat på platsen. Kan fordonets ägare inte anträffas får fordonet flyttas om det varit uppställt under minst en månad i följd efter det att markägaren påbörjat försök att underrätta fordonsägaren.

Detta innebär i praktiken fri parkering på någon annans mark i sju dagar eller en månad i det fall fordonsägaren lyckas undvika att bli informerad av markägaren. Under tiden kan det felparkerade fordonet innebära stora problem för den enskilde. Exempelvis kan en infart till en fastighet blockeras av ett felparkerat fordon så länge det inte utgör en fara för trafiken. Resultatet kan vara att det blir omöjligt för en lantbrukare att bruka sin mark då det är omöjligt att komma ut på en åker som blockeras av ett felparkerat fordon. En näringsidkare kan få problem med att bedriva sin verksamhet om exempelvis en lastkaj blockeras på detta sätt. Det är inte en rimlig ordning.

Att parkera på någons mark utan dennes tillstånd bör också vara belagt med vite.

Lagen bör ändras så att markägaren själv kan avgöra vilka fordon som får vara på dennes mark så länge det inte strider mot andra lagar. Markägaren bör också kunna begära hjälp med skyndsam flytt av fordon av en lämplig myndighet.

 

 

Per Söderlund (SD)

 

Matheus Enholm (SD)

Eric Palmqvist (SD)