HB021155: Modernisering av regler för A‑traktorer

Motion till riksdagen
2023/24:1155
av Staffan Eklöf och Eric Palmqvist (båda SD)

Modernisering av regler för A‑traktorer


Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att en översyn bör göras av reglerna för hastighetsbegränsning för A-traktorer i enlighet med motionens intentioner och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Regler utformas efter det sammanhang som finns då de upprättas. Därför är det viktigt att göra översyner för att modernisera reglerna så att de passar de nya förutsättningar som vuxit fram. A-traktorns regler behöver moderniseras. Idag är det enklare att bygga om bilar till A-traktorer och det är också svårare för polisen att bedriva tillsyn av att regler följs. Dessutom har EU-regler medfört att det finns ytterligare ett fordon som yngre personer kan framföra, mopedbilar.

De förändrade förutsättningarna samspelar till att det är mycket frestande att mani­pulera sin A-traktor så att den kan gå fortare än tillåtet. Detta förstärks av att reglerna är ologiska. Mopedbilar som tillåts köra hastigare har mycket dåligt skydd vid kollisioner, medan A-traktorerna har ett mycket bättre skydd. Det finns en rivalitet mellan ungdomar som har A-traktor och ungdomar som har mopedbil och det är lätt att föreställa sig frustrationen hos de förra när de blir omkörda av en mopedbil och att de blir retade av mopedbilsägarna. A-traktorägaren kan frestas att manipulera sin A-traktor så att den går fortare. Följden blir att trafiksäkerheten äventyras för både ungdomar och andra trafikanter.

En regelöversyn har genomförts och förslag för ökad säkerhet har lagts av Transport­styrelsen. Om de förslagen genomförs finns större möjligheter att tillåta högre hastighet för A-traktorer.

Med anledning av ovanstående bör en översyn av regelverket genomföras i syfte att harmonisera hastighetsbegränsningen för A-traktorer och mopedbilar. Då det är betyd­ligt svårare att ändra befintliga EU-regler, bör utgångspunkten i en sådan översyn vara att höja den tillåtna hastigheten för A-traktorer till 45 km/h.

 

 

Staffan Eklöf (SD)

Eric Palmqvist (SD)