HB01SkU27: Justerad skatt på tobak och nikotin

Skatteutskottets betänkande

2023/24:SkU27

 

Justerad skatt på tobak och nikotin

Sammanfattning

Utskottet ställer sig bakom regeringens förslag till ändringar i bl.a. lagen om tobaksskatt.

Lagändringarna innebär vissa förändringar av beskattningen av tobak och nikotin med anledning av de bedömningar som gjordes i budgetpropositionen för 2024, bl.a. att skatten på cigaretter, cigarrer, cigariller, röktobak och övrig tobak höjs med 9 procent och att skatten på snus sänks med 20 procent. Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 november 2024.

Utskottet anser att riksdagen bör avslå motionsyrkandet.

I betänkandet finns en reservation (C).

Behandlade förslag

Proposition 2023/24:120 Justerad skatt på tobak och nikotin.

Ett yrkande i en följdmotion.

Innehållsförteckning

Utskottets förslag till riksdagsbeslut

Redogörelse för ärendet

Ärendet och dess beredning

Propositionens huvudsakliga innehåll

Utskottets överväganden

Justerad skatt på tobak och nikotin

Oförändrad skatt på snus

Reservation

Oförändrad skatt på snus, punkt 2 (C)

Bilaga 1
Förteckning över behandlade förslag

Propositionen

Följdmotionen

Bilaga 2
Regeringens lagförslag

 

Utskottets förslag till riksdagsbeslut

 

 

1.

Justerad skatt på tobak och nikotin

Riksdagen antar regeringens förslag till

1. lag om ändring i lagen (2022:155) om tobaksskatt,

2. lag om ändring i lagen (1994:1551) om frihet från skatt vid import, m.m.,

3. lag om ändring i lagen (1998:506) om punktskattekontroll av transporter m.m. av alkoholvaror, tobaksvaror och energiprodukter,

4. lag om ändring i lagen (2018:696) om skatt på vissa nikotinhaltiga produkter.

Därmed bifaller riksdagen proposition 2023/24:120 punkterna 1–4.

 

2.

Oförändrad skatt på snus

Riksdagen avslår motion

2023/24:2896 av Helena Lindahl (C).

 

Reservation (C)

Stockholm den 11 juni 2024

På skatteutskottets vägnar

Niklas Karlsson

Följande ledamöter har deltagit i beslutet: Niklas Karlsson (S), Per Söderlund (SD), Boriana Åberg (M), Hanna Westerén (S), Eric Westroth (SD), Peder Björk (S), Fredrik Ahlstedt (M), Ida Ekeroth Clausson (S), Marie Nicholson (M), Ilona Szatmári Waldau (V), Cecilia Engström (KD), Helena Lindahl (C), Bo Broman (SD), Annika Hirvonen (MP), Patrik Karlson (L), Erik Hellsborn (SD) och Patrik Björck (S).

 

 

 

 

Redogörelse för ärendet

Ärendet och dess beredning

I betänkandet behandlar utskottet proposition 2023/24:120 Justerad skatt på tobak och nikotin. I propositionen finns en redogörelse för ärendets beredning fram till regeringens beslut om propositionen.

Regeringens förslag till riksdagsbeslut återges i bilaga 1. Regeringens lagförslag finns i bilaga 2.

En motion har väckts med anledning av propositionen. Förslaget i motionen finns i bilaga 1.

Propositionens huvudsakliga innehåll

I propositionen föreslås vissa ändringar av beskattningen för tobak och nikotin med anledning av de bedömningar som gjordes i budgetpropositionen för 2024 (prop. 2023/24:1 Förslag till statens budget, finansplan och skattefrågor avsnitt 12.19). Förslagen innebär bl.a. följande.

      Skatten på cigaretter, cigarrer, cigariller, röktobak och övrig tobak höjs med 9 procent.

      Skatten på snus sänks med 20 procent.

      Definitioner av snus och tuggtobak införs i lagen om tobaksskatt.

      Skattebeloppen för tobak och nikotinprodukter som finns i lagen om frihet från skatt vid import, m.m. respektive lagen om punktskattekontroll av transporter m.m. av alkoholvaror, tobaksvaror och energiprodukter justeras så att de bättre motsvarar de faktiska skattesatser som de ska spegla.

      Skattesatserna för e-vätskor och andra nikotinhaltiga produkter ska varje år räknas om utifrån förändringen i konsumentprisindex.

      Tobaksskatten och skatten på vissa nikotinhaltiga produkter ska indexeras genom att de skattebelopp som gäller den 1 augusti det år då omräkningen görs multipliceras med ett jämförelsetal. Jämförelsetalet ska ange förhållandet mellan det allmänna prisläget i juni månad det år då om­räkningen sker och prisläget i juni månad närmast föregående år.

Ändringarna föreslås träda i kraft den 1 november 2024.

Utskottets överväganden

Justerad skatt på tobak och nikotin

Utskottets förslag i korthet

Riksdagen antar regeringens lagförslag om vissa ändringar av beskattningen av tobak och nikotin, som bl.a. innebär att skatten på cigaretter, cigarrer, cigariller, röktobak och övrig tobak höjs med 9 procent och att skatten på snus sänks med 20 procent.

 

Bakgrund och gällande rätt

Pris- och beskattningsåtgärder lyfts i Världshälsoorganisationens ramkonven­tion om tobakskontroll fram som viktiga och effektiva medel för att sänka tobakskonsumtionen, speciellt bland unga. Den totala tobakskonsumtionen tenderar att minska när priset på tobaksvaror ökar. I Sverige är tobaks- och nikotinskatterna i dag generellt uppbyggda så att produkter beskattas utifrån farlighet. Produkter som bedöms vara hälsofarliga beskattas och ju större hälsofaran är, desto högre är skatten.

Inom EU är beskattningen av cigaretter, cigarrer, cigariller och röktobak harmoniserad bl.a. genom rådets direktiv 2011/64/EU av den 21 juni 2011 om strukturen och skattesatserna för punktskatten på tobaksvaror (det s.k. tobaks­skattedirektivet). Direktivet reglerar skattestrukturer, minimiskattesatser och definitioner av de skattepliktiga tobaksvarorna. Bestämmelserna i tobaks­skattedirektivet är genomförda i svensk rätt genom lagen (2022:155) om tobaksskatt, förkortad LTS, och förordningen (2022:182) om tobaksskatt.

I enlighet med tobaksskattedirektivet är skatten uppbyggd på delvis olika sätt för skilda slag av tobaksvaror. För cigaretter består skatten dels av en skatt per cigarett som är fastslagen i lagen, dels av en procentsats av detaljhandels­priset. För cigarrer och cigariller består skatten av ett belopp per styck och för röktobak består skatten av ett belopp per kilogram.

Utöver de tobaksvaror för vilka skatten är harmoniserad har Sverige även nationella skatter på tuggtobak och övrig tobak enligt lagen om tobaksskatt samt på evätskor och andra nikotinhaltiga produkter enligt lagen (2018:696) om skatt på vissa nikotinhaltiga produkter. När det gäller snus finns det i dag olika typer av snus på marknaden. Den vanligaste typen av snus är ”traditionellt” svenskt snus som innehåller tobak. Sådant snus beskattas som ”snus” med en nationell skatt enligt lagen om tobaksskatt. På senare tid har det även lanserats nya snusliknande produkter som innehåller nikotin, men inte tobak. Snusliknande produkter som är tobaksfria men som innehåller nikotin beskattas som ”andra nikotinhaltiga produkter” enligt lagen om skatt på vissa nikotinhaltiga produkter. Skatten för snus, tuggtobak, övrig tobak och andra nikotinhaltiga produkter tas ut med ett belopp per kilogram av varan. Skatt för evätskor tas ut med ett belopp per liter vätska.

Skatten för cigaretter, cigarrer, cigariller, röktobak, snus, tuggtobak och övrig tobak räknas om varje år enligt 2 kap. 11 § LTS utifrån förändringen i konsumentprisindex (KPI), s.k. indexering. Syftet är att realvärdessäkra skattesatserna. När det gäller skatt på cigaretter ska omräkningen endast avse styckeskatten. Beloppen avrundas till hela kronor och ören. De omräknade beloppen anges varje år i en förordning.

I budgetpropositionen för 2024 (prop. 2023/24:1 Förslag till statens budget för 2024, finansplan och skattefrågor avsnitt 12.19) gjorde regeringen bedömningen att skatten på cigaretter, cigarrer, cigariller, röktobak och övrig tobak bör höjas med ca 9 procent, att skatten på tobakssnus bör sänkas med ca 20 procent och att skatten på evätskor och andra nikotinhaltiga produkter årligen bör räknas om utifrån förändringar i konsumentprisindex. I ett yttrande till finansutskottet över budgetpropositionen för 2024 delade skatteutskottet regeringens bedömning om att skatten på tobak och nikotin bör justeras, och avstyrkte motionsförslag om att avslå regeringens bedömning om sänkt skatt på tobakssnus (yttr. 2023/24:SkU1y).

Propositionen

I proposition 2023/24:120 Justerad skatt på tobak och nikotin gör regeringen bedömningen att det finns både ett behov av att höja skatten på rökbar tobak och ett utrymme att göra detta. Regeringen föreslår därför att skatten på cigaretter, cigarrer, cigariller, röktobak och övrig tobak höjs med 9 procent. Skatten på cigaretter föreslås bli 2 kronor och 1 öre per styck plus 1 procent av detaljhandelspriset, skatten på cigarrer och cigariller föreslås bli 1 krona och 77 öre per styck och skatten på röktobak och övrig tobak föreslås bli 2 443 kronor per kilogram. För tobakssnus finns det dock enligt regeringen skäl att i stället sänka skatten. Skatten på tobakssnus är i dag lägre än skatten på cigaretter och röktobak, eftersom cigaretter och röktobak bedöms utgöra en större hälsofara. Regeringen anser att denna skillnad bör återspeglas ytterligare i skattesatserna. Regeringen föreslår därför att skatten på snus sänks med 20 procent. Skatten på snus föreslås bli 421 kronor per kilogram.

Vidare föreslår regeringen att det införs definitioner av snus och tuggtobak i lagen om tobaksskatt. Även om det numera i praxis får anses vara relativt etablerat vad som avses med begreppen ”snus” respektive ”tuggtobak” finns det enligt regeringen fördelar med att definitionerna anges direkt i lagtexten. Det gör exempelvis att lagtexten blir mer lättöverskådlig och tydlig. Regeringen bedömer därför att det är lämpligt att införa sådana definitioner. Regeringen understryker dock att syftet med detta som utgångspunkt inte är att ändra vad som menas med ”snus” eller ”tuggtobak” i skattehänseende, utan enbart att kodifiera vad som redan gäller.

Regeringen föreslår också att de schablonbelopp för skatt på tobak och nikotinprodukter som finns i lagen om frihet från skatt vid import, m.m. och lagen om punktskattekontroll av transporter m.m. av alkoholvaror, tobaks­varor och energiprodukter justeras så att de bättre motsvarar de faktiska skattesatser som de ska spegla, inklusive de ändringar av skattesatser som föreslås.

I propositionen föreslår regeringen även att skattesatserna för evätskor och andra nikotinhaltiga produkter varje år ska räknas om utifrån förändringen i konsumentprisindex. Både tobaksskatten och skatten på vissa nikotinhaltiga produkter ska indexeras genom att de skattebelopp som gäller den 1 augusti det år då omräkningen görs multipliceras med ett jämförelsetal. Jämförelse­talet ska ange förhållandet mellan det allmänna prisläget i juni månad det år då omräkningen sker och prisläget i juni månad närmast föregående år. Reglerna om avrundning efter indexering föreslås också förtydligas.

Slutligen föreslår regeringen att de föreslagna ändringarna ska träda i kraft den 1 november 2024. Regeringen föreslår också övergångsregler om att indexeringen av tobaksskatten för 2025 i stället för ordinarie regler ska ske genom att de belopp som anges i lagen multipliceras med jämförelsetalet, och att äldre bestämmelser fortfarande ska gälla för förhållanden som hänför sig till tiden före ikraftträdandet.

Utskottets ställningstagande

Utskottet delar regeringens uppfattning att det finns både ett behov av att höja skatten på rökbar tobak och ett utrymme att göra detta. När det gäller snus instämmer utskottet med regeringen att skillnaden i hälsofara mellan tobakssnus och cigaretter och röktobak bör återspeglas ytterligare i skatte­satserna och att skatten på snus därför ska sänkas. Utskottet delar även regeringens uppfattning om övriga förslag i propositionen.

Utskottet delade även regeringens bedömning i budgetpropositionen för 2024 om att skatten på tobak och nikotin bör justeras (yttr. 2023/24:SkU1y).

Mot denna bakgrund tillstyrker utskottet propositionen.

Oförändrad skatt på snus

Utskottets förslag i korthet

Riksdagen avslår ett motionsyrkande om att skatten på snus ska lämnas oförändrad jämfört med nuvarande lagstiftning.

Jämför reservationen (C).

Motionen

I motion 2023/24:2896 av Helena Lindahl (C) föreslås ett tillkännagivande om att justera skattesatserna jämfört med regeringens förslag i proposition 2023/24:120, med innebörden att skatten på snus lämnas oförändrad jämfört med nuvarande lagstiftning.

Utskottets ställningstagande

Utskottet har tidigare i betänkandet tillstyrkt regeringens lagförslag om sänkt skatt på snus för att ytterligare återspegla skillnaden i hälsofara mellan tobakssnus och cigaretter och röktobak i skatte­satserna. Vidare avstyrkte skatteutskottet motionsförslag om att avslå regeringens bedömning om sänkt skatt på snus i yttrandet till finansutskottet över budgetpropositionen för 2024 (yttr. 2023/24:SkU1y). Utskottet är därmed inte berett att nu rikta ett tillkänna­givande till regeringen om att låta skatten på snus vara oförändrad jämfört med nuvarande lagstiftning.

Mot denna bakgrund avstyrker utskottet motionsyrkandet.

Reservation

 

Oförändrad skatt på snus, punkt 2 (C)

av Helena Lindahl (C).

Förslag till riksdagsbeslut

Jag anser att förslaget till riksdagsbeslut under punkt 2 borde ha följande lydelse:

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i reservationen och tillkännager detta för regeringen.

Därmed bifaller riksdagen motion

2023/24:2896 av Helena Lindahl (C).

 

 

Ställningstagande

Syftet med förslaget i proposition 2023/24:120 om sänkt skatt på snus anförs vara att det ska finnas en påtaglig skillnad mellan snusprodukter och de mer hälsoskadliga tobaksprodukterna för rökning. Med den höjda skatten på produkter för rökning ökar skillnaden från 14 till 18 kronor mellan ett paket cigaretter och en dosa snus, medan skattesänkningen på snus bara gör ytterligare 3 kronor på snuspriset, vilket är försumbart i sammanhanget. Jag bedömer att ökningen med anledning av den höjda skatten på cigaretter är en tillräcklig differentiering i dagsläget.

I samband med att budgeten för 2024 skulle läggas konstaterade Centerpartiet också att ett antal prioriterade reformer och utgifter, såsom tillskott till skolan för att förhindra uppsägningar av lärare och annan skolpersonal, satsningar på gröna investeringar i hela landet och möjligheten för alla att byta bil, behövde gå före nya skattesänkningar på såväl plastpåsar som tobaksprodukter.

Med anledning av ovanstående anser jag att riksdagen bör rikta ett tillkännagivande till regeringen om att justera skattesatserna jämfört med förslagen i proposition 2023/24:120, vilket innebär att regeringen ska återkomma med ett förslag om att skatten på snus ska återställas till nuvarande nivå i lagstiftningen och att nödvändiga följdändringar ska göras.

Bilaga 1

Förteckning över behandlade förslag

Propositionen

Proposition 2023/24:120 Justerad skatt på tobak och nikotin:

1. Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (2022:155) om tobaksskatt.

2. Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (1994:1551) om frihet från skatt vid import, m.m.

3. Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (1998:506) om punktskattekontroll av transporter m.m. av alkoholvaror, tobaksvaror och energiprodukter.

4. Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (2018:696) om skatt på vissa nikotinhaltiga produkter.

Följdmotionen

2023/24:2896 av Helena Lindahl (C):

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att justera skattesatserna jämfört med propositionen och tillkännager detta för regeringen.

 

 

 

Bilaga 2

Regeringens lagförslag