HB01SkU26: Undantag från mervärdesskatt för väpnade styrkor inom Nato

Skatteutskottets betänkande

2023/24:SkU26

 

Undantag från mervärdesskatt för väpnade styrkor inom Nato

Sammanfattning

Utskottet ställer sig bakom regeringens förslag om undantag från mervärdes­skatt för väpnade styrkor inom Nordatlantiska fördragsorganisationen (Nato).

Förslagen innebär att de väpnade styrkorna ska ha rätt till återbetalning av mervärdesskatt som hänför sig till förvärv av varor och tjänster i Sverige när styrkorna deltar i de gemensamma försvarsansträngningarna. Skattefriheten omfattar varor och tjänster som ska användas av styrkorna eller av den civilpersonal som följer med dem, eller användas för försörjning av deras mässar eller marketenterier. Import av sådana varor av styrkorna ska undantas från mervärdesskatt, och unionsinterna förvärv av varor ska inte vara föremål för mervärdesskatt. Styrkornas användning av varor för eget bruk ska i vissa fall likställas med ett unionsinternt förvärv av varor mot ersättning. Syftet med förslagen är att genomföra bestämmelser i mervärdesskattedirektivet som riktar sig till medlemsstater som är medlemmar i Nato. Förslagen medför ändringar i mervärdesskattelagen och skatteförfarandelagen.

Ändringarna föreslås träda i kraft den 1 augusti 2024.

I betänkandet finns ett särskilt yttrande (V). Ledamoten från Vänsterpartiet avstår från ställningstagande och redovisar i stället sitt övervägande i ett särskilt yttrande.

Behandlade förslag

Proposition 2023/24:137 Undantag från mervärdesskatt för väpnade styrkor inom Nato.

Innehållsförteckning

Utskottets förslag till riksdagsbeslut

Redogörelse för ärendet

Ärendet och dess beredning

Bakgrund

Propositionens huvudsakliga innehåll

Utskottets överväganden

Undantag från mervärdesskatt för väpnade styrkor inom Nato

Särskilt yttrande

Undantag från mervärdesskatt för väpnade styrkor inom Nato (V)

Bilaga 1
Förteckning över behandlade förslag

Propositionen

Bilaga 2
Regeringens lagförslag

 

Utskottets förslag till riksdagsbeslut

 

 

Undantag från mervärdesskatt för väpnade styrkor inom Nato

Riksdagen antar regeringens förslag till

1. lag om ändring i mervärdesskattelagen (2023:200),

2. lag om ändring i skatteförfarandelagen (2011:1244).

Därmed bifaller riksdagen proposition 2023/24:137 punkterna 1 och 2.

 

Stockholm den 11 juni 2024

På skatteutskottets vägnar

Niklas Karlsson

Följande ledamöter har deltagit i beslutet: Niklas Karlsson (S), Per Söderlund (SD), Boriana Åberg (M), Hanna Westerén (S), Eric Westroth (SD), Peder Björk (S), Fredrik Ahlstedt (M), Ida Ekeroth Clausson (S), Marie Nicholson (M), Ilona Szatmári Waldau (V)*, Cecilia Engström (KD), Helena Lindahl (C), Bo Broman (SD), Annika Hirvonen (MP), Patrik Karlson (L), Erik Hellsborn (SD) och Patrik Björck (S).

* Avstår från ställningstagande, se särskilt yttrande.

 

 

 

 

Redogörelse för ärendet

Ärendet och dess beredning

I betänkanden behandlar utskottet regeringens proposition 2023/24:137 Undantag från mervärdesskatt för väpnade styrkor inom Nato. Regeringens förslag till riksdagsbeslut finns i bilaga 1. Regeringens lagförslag återges i bilaga 2. Det har inte väckts några motioner i ärendet.

Bakgrund

Sverige ansökte om medlemskap i Nordatlantiska fördragsorganisationen (Nato) den 18 maj 2022 och blev medlem den 7 mars 2024.

Mervärdesskattedirektivet innehåller bestämmelser om väpnade styrkor tillhörande andra stater som är parter i Nato. Bestämmelserna innebär i huvud­sak att leveranser av varor och tillhandahållanden av tjänster till styrkorna och deras import av varor i samband med att de deltar i de gemensamma försvars­ansträngningarna ska undantas från skatteplikt. Vissa av bestämmelserna riktar sig endast till medlemsstater som är medlemmar i Nato. Dessa bestäm­melser har inte genomförts i svensk rätt (se prop. 2004/05:15 s. 45 f.).

Mervärdesskattedirektivet innehåller motsvarande bestämmelser om försvarsinsatser som görs för att genomföra unionsverksamhet inom ramen för EU:s gemensamma säkerhets- och försvarspolitik. Dessa bestämmelser har genomförts i mervärdesskattelagen (2023:200) huvudsakligen genom bestäm­melser om att väpnade styrkor som tillhör ett annat EU-land har rätt till återbetalning av mervärdesskatt som hänför sig till förvärv av varor och tjänster i Sverige samt att import av varor av dessa styrkor undantas från mervärdesskatt (se prop. 2021/22:61 s. 291 f.).

Ett svenskt medlemskap i Nato medför att ytterligare bestämmelser i mervärdesskattedirektivet om väpnade styrkor tillhörande andra stater som är parter i Nato behöver genomföras i svensk rätt.

Propositionens huvudsakliga innehåll

I propositionen föreslår regeringen att väpnade styrkor som tillhör en annan stat som är part i Nato ska undantas från mervärdesskatt i vissa fall. Förslagen innebär att de väpnade styrkorna ska ha rätt till återbetalning av mervärdes­skatt som hänför sig till förvärv av varor och tjänster i Sverige när styrkorna deltar i de gemensamma försvarsansträngningarna. Skattefriheten omfattar varor och tjänster som ska användas av styrkorna eller av den civilpersonal som följer med dem, eller användas för försörjning av deras mässar eller marketenterier. Import av sådana varor av styrkorna ska undantas från mervärdesskatt, och unionsinterna förvärv av varor ska inte vara föremål för mervärdesskatt. Styrkornas användning av varor för eget bruk ska i vissa fall likställas med ett unionsinternt förvärv av varor mot ersättning. Syftet med förslagen är att genomföra bestämmelser i mervärdesskattedirektivet som riktar sig till medlemsstater som är medlemmar i Nato.

Förslagen medför ändringar i mervärdesskattelagen (2023:200) och skatte­förfarandelagen (2011:1244).

Ändringarna föreslås träda i kraft den 1 augusti 2024.

Utskottets överväganden

Undantag från mervärdesskatt för väpnade styrkor inom Nato

Utskottets förslag i korthet

Riksdagen antar regeringens förslag om att väpnade styrkor som tillhör en annan stat som är part i Nato ska undantas från mervärdes­skatt i vissa fall.

Jämför det särskilda yttrandet (V).

Propositionen

Regeringen anför att mervärdesskattedirektivet innehåller bestämmelser om väpnade styrkor tillhörande andra stater som är parter i Nato när dessa styrkor deltar i de gemensamma försvarsansträngningarna. Bestämmelserna innebär huvudsakligen att dessa väpnade styrkor ska undantas från mervärdesskatt i vissa fall. Ett svenskt medlemskap i Nato medför att bestämmelserna behöver genomföras i svensk rätt. Bestämmelserna i artikel 3.1 a, artikel 22 andra stycket, artikel 143.1 h och artikel 151.1 c i mervärdesskattedirektivet bör därför, enligt regeringen, genomföras i mervärdesskattelagen.

Regeringen föreslår därför att väpnade styrkor som tillhör en annan stat som är part i Nato efter ansökan ska ha rätt till återbetalning av mervärdesskatt som hänför sig till förvärv av varor och tjänster i Sverige när styrkorna deltar i de gemensamma försvarsansträngningarna. Skattefriheten omfattar enligt förslaget varor och tjänster som ska användas av styrkorna eller av den civil­personal som följer med dem, eller användas för försörjning av deras mässar eller marketenterier.

Regeringen föreslår vidare att även import av sådana varor av de väpnade styrkorna ska undantas från mervärdesskatt.

Vidare ska unionsinterna förvärv av varor av dessa väpnade styrkor enligt förslaget inte vara föremål för mervärdesskatt om förvärven görs under sådana förutsättningar att det skulle medföra rätt till återbetalning av mervärdes­skatten.

De väpnade styrkornas användning av varor för eget bruk ska i vissa fall likställas med ett unionsinternt förvärv av varor mot ersättning.

Regeringen anför att det är angeläget att de föreslagna ändringarna träder i kraft så snart som möjligt eftersom Sverige nu är medlem i Nato. Regeringen föreslår därför att lagändringarna ska träda i kraft den 1 augusti 2024. Äldre bestämmelser i mervärdesskattelagen gäller fortfarande för förhållanden som hänför sig till tiden före ikraftträdandet.

Regeringen gör bedömningen att det inte behöver införas några övergångs­bestämmelser till lagändringen i skatteförfarandelagen.

Utskottets ställningstagande

För att genomföra bestämmelser i mervärdesskattedirektivet som riktar sig till medlemsstater som är medlemmar i Nato har regeringen föreslagit en rad ändringar i mervärdesskattelagen och skatteförfarandelagen. Förslagen innebär att väpnade styrkor som tillhör en annan stat som är part i Nato ska undantas från mervärdesskatt i vissa fall.

Utskottet har inget att invända mot regeringens förslag och tillstyrker därmed propositionen.

Särskilt yttrande

Undantag från mervärdesskatt för väpnade styrkor inom Nato (V)

Ilona Szatmári Waldau (V) anför:

 

Vänsterpartiet röstade nej till Sveriges medlemskap i Nato. Detta ärende är en följd av Sveriges medlemskap i Nato, och jag väljer därför att inte delta i beslutet.

Bilaga 1

Förteckning över behandlade förslag

Propositionen

Proposition 2023/24:137 Undantag från mervärdesskatt för väpnade styrkor inom Nato:

1. Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i mervärdesskattelagen (2023:200).

2. Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i skatteförfarandelagen (2011:1244).

 

 

 

Bilaga 2

Regeringens lagförslag