HA0219: med anledning av skr. 2021/22:266 Riksrevisionens rapport om digitala läkarbesök och hyrläkare i sjukskrivningsprocessen

Motion till riksdagen
2022/23:19
av Clara Aranda m.fl. (SD)

med anledning av skr. 2021/22:266 Riksrevisionens rapport om digitala läkarbesök och hyrläkare i sjukskrivningsprocessen


Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att tillsätta en utredning för att följa upp Socialstyrelsens arbete med att utveckla det försäkringsmedicinska beslutsstödet till ett bredare och mer fördjupat kunskapsstöd vid sjukskrivning och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

I skrivelsen redovisar regeringen sin bedömning av de iakttagelser som Riksrevisionen har gjort i rapporten Digitala läkarbesök och hyrläkare i sjukskrivningsprocessen.

Riksrevisionen har rekommenderat regeringen att ta initiativ till framtagande av nationella riktlinjer för utfärdande av läkarintyg som är baserade på digitala läkarbesök. Enligt regeringen genomför Socialstyrelsen ett arbete med att utveckla det försäkrings­medicinska beslutsstödet till ett bredare och mer fördjupat kunskapsstöd vid sjukskriv­ning. Arbetet innefattar att belysa när sjukskrivning är lämpligt respektive inte lämpligt, i samband med digitala läkarbesök. Därav anser regeringen att det därmed inte finns skäl att vidta någon åtgärd för att nationella riktlinjer ska tas fram. Kritiken från Riks­revisionen är dock väldigt substantiell och lyfter tydligt förekomsten av brister vid digitala läkarbesök, där uppgifter saknats som normalt finns med i intyg från fysiska läkarbesök. Detsamma gäller uppföljningen av dessa från Försäkringskassan.

En uppföljning av Socialstyrelsens utvecklande av styrdokumenten kan därmed be­traktas som behövlig. Av den anledningen menar Sverigedemokraterna att en utredning ska tillsättas, för att följa upp Socialstyrelsens arbete med att utveckla det försäkrings­medicinska beslutsstödet till ett bredare och mer fördjupat kunskapsstöd vid sjukskrivning.

 

 

Clara Aranda (SD)

Julia Kronlid (SD)

Linda Lindberg (SD)

Mona Olin (SD)

Daniel Persson (SD)

Ludvig Aspling (SD)

Nima Gholam Ali Pour (SD)