HA01SkU17: Förlängning av den tillfälligt utökade skattenedsättningen på viss dieselanvändning inom jord-, skogs- och vattenbruk

Skatteutskottets betänkande

2022/23:SkU17

 

Förlängning av den tillfälligt utökade skattenedsättningen på viss dieselanvändning inom jord-, skogs- och vattenbruk

Sammanfattning

Utskottet ställer sig bakom regeringens förslag till ändringar i energi­skatte­lagen.

Lagändringarna innebär att den tillfälligt utökade nedsättningen av koldioxid- och energiskatt, som gäller fram t.o.m. den 30 juni 2023, på bl.a. diesel som används i arbetsmaskiner och i skepp och vissa båtar i yrkesmässig jord-, skogs- och vattenbruksverksamhet förlängs så att en utökad nedsättning även gäller under andra halvåret 2023. 

Lagändringarna föreslås i huvudsak träda i kraft den 1 juli 2023. Den tillfälligt utökade nedsättningen av koldioxid- och energiskatt föreslås upphöra genom lagändringar som träder i kraft den 1 januari 2024. Äldre bestämmelser ska fortfarande gälla för bränsle­förbrukning som skett före respektive ikraft­trädande.

Utskottet anser att riksdagen bör avslå motionsyrkandena.

I betänkandet finns två reservationer (V, C, MP).

Behandlade förslag

Proposition 2022/23:69 Förlängning av den tillfälligt utökade skatte­nedsättningen på viss dieselanvändning inom jord, skogs- och vattenbruk.

Tre yrkanden i följdmotioner.

 

 

Innehållsförteckning

Utskottets förslag till riksdagsbeslut

Redogörelse för ärendet

Ärendet och dess beredning

Propositionens huvudsakliga innehåll

Utskottets överväganden

Förlängning av den tillfälligt utökade skattenedsättningen på viss dieselanvändning inom jord-, skogs- och vattenbruk

Permanent skattenedsättning på viss dieselanvändning

Reservationer

1. Förlängning av den tillfälligt utökade skattenedsättningen på viss dieselanvändning inom jord-, skogs- och vattenbruk, punkt 1 (V, MP)

2. Permanent skattenedsättning på viss dieselanvändning, punkt 2 (C)

Bilaga 1
Förteckning över behandlade förslag

Propositionen

Följdmotionerna

Bilaga 2
Regeringens lagförslag

 

Utskottets förslag till riksdagsbeslut

 

 

1.

Förlängning av den tillfälligt utökade skattenedsättningen på viss dieselanvändning inom jord-, skogs- och vattenbruk

Riksdagen antar regeringens förslag till

1. lag om ändring i lagen (2022:1047) om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi,

2. lag om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi,

3. lag om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi.

Därmed bifaller riksdagen proposition 2022/23:69 punkterna 1–3 och avslår motionerna

2022/23:2358 av Ilona Szatmári Waldau m.fl. (V) och

2022/23:2361 av Marielle Lahti m.fl. (MP).

 

Reservation 1 (V, MP)

2.

Permanent skattenedsättning på viss dieselanvändning

Riksdagen avslår motion

2022/23:2362 av Helena Vilhelmsson m.fl. (C).

 

Reservation 2 (C)

Stockholm den 23 maj 2023

På skatteutskottets vägnar

Niklas Karlsson

Följande ledamöter har deltagit i beslutet: Niklas Karlsson (S), Per Söderlund (SD), Boriana Åberg (M), Fredrik Ahlstedt (M), Ida Ekeroth Clausson (S), David Lång (SD), Mathias Tegnér (S), Marie Nicholson (M), Ilona Szatmári Waldau (V), Cecilia Engström (KD), Bo Broman (SD), Cecilia Rönn (L), Sofie Eriksson (S), Peder Björk (S), Ulf Lindholm (SD), Helena Vilhelmsson (C) och Janine Alm Ericson (MP).

 

 

 

 

Redogörelse för ärendet

Ärendet och dess beredning

I betänkandet behandlar utskottet proposition 2022/23:69 Förlängning av den tillfälligt utökade skattenedsättningen på viss dieselanvändning inom jord, skogs- och vattenbruk. I propositionen finns en redogörelse för ärendets beredning fram till regeringens beslut om propositionen.

Regeringens förslag till riksdagsbeslut återges i bilaga 1. Regeringens lagförslag finns i bilaga 2. 

Tre följdmotioner har väckts med anledning av propositionen. Förslagen i motionerna finns i bilaga 1.

Propositionens huvudsakliga innehåll

I propositionen föreslås att den tillfälligt utökade nedsättningen av koldioxid- och energiskatt, som gäller fram t.o.m. den 30 juni 2023, på bl.a. diesel som används i arbetsmaskiner och i skepp och vissa båtar i yrkesmässig jord, skogs- och vattenbruksverksamhet förlängs så att en utökad nedsättning ska gälla även under andra halvåret 2023. Förslaget medför ändringar i lagen (1994:1776) om skatt på energi och i en tidigare beslutad ändring i den lagen.

Enligt förslaget ska nedsättning av koldioxidskatt beviljas med 2 491 kronor per kubikmeter för diesel som förbrukas under tiden 1 juli–31 december 2023. För sådan dieselförbrukning under perioden ska ned­sättning av energiskatten beviljas med 1 582 kronor per kubikmeter.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 juli 2023. Den tillfälligt utökade nedsättningen av koldioxid- och energiskatt upphör genom lagändringar som träder i kraft den 1 januari 2024. Äldre bestämmelser ska dock fortfarande gälla för bränsleförbrukning som skett före respektive ikraftträdande.

 

 

Utskottets överväganden

Förlängning av den tillfälligt utökade skattenedsättningen på viss dieselanvändning inom jord-, skogs- och vattenbruk

Utskottets förslag i korthet

Riksdagen antar regeringens lagförslag om förlängning av den tillfälligt utökade skattenedsättningen på viss dieselanvändning inom jord-, skogs- och vattenbruk. Därmed avslår riksdagen motions­yrkanden om avslag på regeringens förslag.

Jämför reservation 1 (V, MP).

Bakgrund

Koldioxidskatt och energiskatt tas ut på drivmedel som bensin och diesel. Skattesatserna på drivmedel framgår av 2 kap. 1 § lagen (1994:1776) om skatt på energi, förkortad LSE. Bestämmelserna i lagen om skatt på energi är anpassade till rådets direktiv 2003/96/EG av den 27 oktober 2003 om en omstrukturering av gemenskaps­ramen för beskattning av energiprodukter och elektricitet (energiskattedirektivet). Direktivet är ett EU-rättsligt ramverk för hur medlemsstaterna ska utforma sin nationella beskattning av bränslen och el.

År 2005 infördes en nedsättning av koldioxidskatten på diesel som används i arbetsmaskiner i jord-, skogs- och vattenbruksverksamheter för att stärka jord- och skogsbrukets internationella konkurrenskraft (prop. 2004/05:1 Förslag till statsbudget för 2005, finansplan, skattefrågor och tilläggsbudget m.m. avsnitt 8.4.2). Skattenedsättningens storlek har varierat under åren. Nedsättningen, som även gäller bränsleförbrukning i skepp och vissa båtar i sådana verksamheter, har tillfälligt utökats genom dels förändrade återbetalningsbelopp för koldioxidskatt, dels återbetalning även av energiskatt (se prop. 2021/22:269, bet. 2021/22:FiU49, rskr. 2021/22:459 respektive prop. 2021/22:270, bet. 2021/22:FiU50, rskr. 2021/22:471).

Den nuvarande nedsättningen av koldioxidskatten är 2 292 kronor per kubik­meter, och nedsättningen av energiskatten uppgår till 2 111 kronor per kubikmeter. Den tillfälliga utökningen av skattenedsättningen upphör den 1 juli 2023 då nedsättningen av energiskatten upphör och ned­sättningen av koldioxidskatt återgår till 1 930 kronor per kubikmeter.

Propositionen

I proposition 2022/23:69 föreslår regeringen att den tillfälligt utökade nedsättningen av koldioxid- och energiskatt på bl.a. diesel som används i arbetsmaskiner och i skepp och vissa båtar i yrkesmässig jord-, skogs- och vattenbruksverksamhet förlängs så att en utökad nedsättning ska gälla även under andra halvåret 2023.

Regeringen anför att den tillfälligt utökade nedsättningen av koldioxid- och energiskatt infördes mot bakgrund av att priset på flera viktiga insatsvaror inom dessa näringar ökat kraftigt, inte minst på grund av kriget i Ukraina. Den tillfälligt utökade nedsättningen av koldioxid- och energiskatt motiverades också av behovet av att upprätthålla och stärka svensk livsmedelsproduktion under den extraordinära situation som rådde på grund av händelserna i omvärlden. Regeringen har i budgetpropositionen för 2023 bedömt att dessa förhållanden kommer att kvarstå under hela 2023 (prop. 2022/23:1 s. 213–214).

Regeringen bedömer att den höga inflationen, den dystra ekonomiska utsikten i närtid för bl.a. hushållen och den instabila säkerhetssituationen i vårt närområde sammantaget bidrar till en oförutsebar utveckling. Att mot denna bakgrund förlita sig på att prisökningarna kan vältras över på konsumenterna är, enligt regeringen, en otillfredsställande hållning. Regeringen anser följaktligen att det finns ett behov av att agera proaktivt för att ta om hand de risker som dagens situation för med sig för bl.a. företagen inom svensk livsmedelsproduktion. Skälet till det är bl.a. att det är angeläget med ett fortsatt stöd till de berörda näringarna för att ta om hand den ansträngda situation som för närvarande råder. Regeringen bedömer därför att en förlängning av det befintliga stödet är det enklaste sättet att få ett effektivt stöd på plats och att det därför finns skäl att förlänga den tillfälligt utökade nedsättningen av koldioxid- och energiskatt på sådant bränsle som avses i 2 kap. 1 § första stycket 3 b LSE (nedan kallat diesel), så att en utökad nedsättning även gäller under andra halvåret 2023.

Naturvårdsverket, Statens energimyndighet och Svenska naturskydds­föreningen anser att andra alternativ än skattelättnader på fossila drivmedel bör övervägas bl.a. därför att förslaget försvårar en omställning till fossilfria alternativ. Regeringen anför att den är medveten om detta, men anser att en förlängning av den tillfälligt utökade nedsättningen av skatt på diesel för de aktuella näringarna, med hänsyn till de skäl som förts fram i propositionen, är så pass angelägen att förslaget är motiverat.

Belopp och begränsningsregeln

Skattesatsen för koldioxidskatt på diesel i miljöklass 1 uppgår 2023 till 2 491 kronor per kubikmeter medan energiskattesatsen för diesel i miljöklass 1 är 1 582 kronor per kubikmeter (prop. 2022/23:17, bet. 2022/23:FiU1, rskr. 2022/23:51). Regeringen anför i propositionen att syftet med den tillfälliga utvidgade nedsättningen är och har varit att jord-, skogs- och vattenbruksverksamheterna i princip inte ska betala någon skatt på sin dieselanvändning i arbetsmaskiner. Nivåerna på nedsättningen under förlängnings­perioden bör enligt regeringen därför anpassas till de koldioxid- och energiskatte­skattesatser som gäller för diesel i miljöklass 1. Därför föreslår regeringen att nedsättning av koldioxidskatt ska beviljas med 2 491 kronor per kubikmeter för diesel som förbrukas för dessa ändamål under tiden den 1 juli–31 december 2023. För sådan dieselförbrukning under perioden ska nedsättning av energiskatten beviljas med 1 582 kronor per kubikmeter.

Regeringen anför vidare att den s.k. begränsnings­regeln i 6 a kap. 2 a § fjärde stycket LSE som infördes genom lagändringen den 1 juli 2022 (prop. 2021/22:270, bet. 2021/22:FiU50, rskr. 2021/22:471) behålls. Därigenom förhindras att skattebefrielse beviljas med högre belopp än den skattesats som gällde vid skattskyldighetens inträde för det bränsle som har förbrukats.

Konsekvenser av förslagen

Regeringen anför i konsekvensanalysen att förslaget beräknas minska skatte­intäkterna med 0,38 miljarder kronor 2023 (halvårseffekt). Vidare anförs att skattelättnaden bedöms mildra den utsatta konkurrens­situation som svenska företag inom de areella näringarna för närvarande befinner sig i. Uppskatt­nings­vis omfattas ca 25 000 företag inom jord-, skogs- och vattenbruks­näringarna av nedsättningen. Främst mindre företag omfattas, med undantag för vissa större företag inom skogsindustrin. Förslaget bedöms inte öka företagens administrativa kostnader nämnvärt.

När det gäller effekten för miljön gör regeringen bedömningen att effekten av det lägre pris på diesel som den föreslagna åtgärden innebär endast leder till en mindre temporär ökning av förbrukningen under andra halvåret 2023. Att förbrukningen ökar ger högre koldioxidutsläpp och utsläpp av övriga luftföroreningar, såsom partiklar och kväveoxider. Det kan medföra något försämrade möjligheter för Sverige att på ett kostnadseffektivt sätt nå målet om inga nettoutsläpp av växthusgaser till atmosfären senast 2045. Effekten beräknas dock bli mycket begränsad i förhållande till de totala utsläppen, i synnerhet som åtgärden är tillfällig och den här föreslagna utökningen av skattenedsättningen endast gäller under perioden 1 juli 2023 till 31 december 2023.

Motionerna

I kommittémotion 2022/23:2358 av Ilona Szatmári Waldau m.fl. (V) föreslås att riksdagen avslår propositionen. Motionärerna anför bl.a. att med anledning av Rysslands invasion av Ukraina har ekonomiskt stöd för lantbruket varit motiverat och att det fortsatt behövs på grund av kraftigt ökade priser på insatsvaror som exempelvis drivmedel, konstgödsel och foder. Motionärerna anser dock att fossila bränslen på sikt måste fasas ut och näringarna måste ges ökat statligt stöd för att stärka övergång till hållbara alternativ. Därför bör generella stödformer som kompenserar för ökade kostnader på flertal insatsvaror i stället eftersträvas för att stärka gröna näringar i kristider. Motionärerna anför vidare bl.a. att regeringens förslag försvårar Sveriges möjligheter att genomföra klimat­omställningen, gynnar företag med hög förbrukning av diesel och tar inte hänsyn till hur drabbade de är av pågående prisökningar på andra insatsvaror, t.ex. konst­gödsel och foder.

I kommittémotion 2022/23:2361 av Marielle Lahti m.fl. (MP) föreslås att riksdagen avslår propositionen. Motionärerna anför bl.a. att den kostnads­chock som drabbade det svenska jordbruket till följd av Rysslands fullskaliga invasion av Ukraina har tydligt påvisat riskerna med att vara beroende av fossila bränslen. Det är enligt motionärerna viktigt att både stötta lantbruket och samtidigt fortsätta omställningen till ett fossilfritt lantbruk med ökad miljö- och klimatnytta, och det krävs därför nya stödformer som inte undergräver den gröna omställningen. Motionärerna anför vidare att fossila subventioner förhindrar den nödvändiga klimatomställning som krävs. Regeringens föreslagna stöd missgynnar enligt motionärerna de lantbrukare som har investerat i att minska sin diesel­användning jämfört med de som inte har gjort sådana investeringar.

Utskottets ställningstagande

Utskottet har nyligen i yttrande 2022/23:SkU1y delat regeringens bedömning att det finns skäl att förlänga den tillfälligt utökade nedsättningen av koldioxid- och energiskatt på diesel till att gälla även under andra halvåret 2023.

Utskottet instämmer i regeringens bedömning att en förlängning av den tillfälligt utökade nedsättningen av skatt på diesel för de aktuella näringarna, med hänsyn till de skäl som förts fram i propositionen, är så pass angelägen att förslaget är motiverat.

Mot denna bakgrund tillstyrker utskottet propositionen och avstyrker motionerna.

Utskottet övergår nu till att under särskild rubrik behandla ett motions­yrkande som innehåller förslag om ett tillkännagivande i en fråga som anknyter till lagförslagen.

Permanent skattenedsättning på viss dieselanvändning

Utskottets förslag i korthet

Riksdagen avslår ett motionsyrkande om att den tillfälligt utökade skattenedsättningen på viss dieselanvändning inom jord-, skogs- och vattenbruk ska bli permanent.

Jämför reservation 2 (C).

Motionen

I kommittémotion 2022/23:2362 av Helena Vilhelmsson m.fl. (C) föreslås ett tillkännagivande om att regeringen bör verka för att den tillfälligt utökade skattenedsättningen på viss dieselanvändning inom jord-, skogs- och vattenbruk ska bli permanent. Motionärerna anför att långsiktigt förbättrade villkor är avgörande för att de gröna näringarna ska kunna fatta kloka beslut när det gäller investeringar och framtidsplaner. Motionärerna anser därför att ned­sättningen av skatten på diesel som används inom jord-, skogs-, och vattenbruk ska permanentas, och att den snarast möjligt ska fasas över till den typ av jordbruksavdrag som beskrivs i SOU 2021:67. Ett sådant permanent jord­bruksavdrag skulle enligt motionärerna stärka företagens konkurrenskraft samtidigt som det skulle påskynda omställningen av det svenska jordbruket.

Utskottets ställningstagande

Utskottet har nyligen i yttrande 2022/23:SkU1y avstyrkt motionsförslag om att permanenta nedsättningen av skatten på diesel som används inom jord-, skogs- och vattenbruk. Utskottet har inte ändrat inställning i frågan och finner därför inte något skäl att nu rikta ett tillkännagivande till regeringen om att regeringen bör verka för att den tillfälligt utökade skattenedsättningen på viss dieselanvändning inom jord-, skogs- och vattenbruk ska bli permanent.

Mot denna bakgrund avstyrker utskottet motionen.

Reservationer

 

1.

Förlängning av den tillfälligt utökade skattenedsättningen på viss dieselanvändning inom jord-, skogs- och vattenbruk, punkt 1 (V, MP)

av Ilona Szatmári Waldau (V) och Janine Alm Ericson (MP).

Förslag till riksdagsbeslut

Vi anser att förslaget till riksdagsbeslut under punkt 1 borde ha följande lydelse:

Riksdagen avslår regeringens förslag.

Därmed bifaller riksdagen motionerna

2022/23:2358 av Ilona Szatmári Waldau m.fl. (V) och

2022/23:2361 av Marielle Lahti m.fl. (MP) samt

avslår proposition 2022/23:69 punkterna 1–3.

 

 

Ställningstagande

Med anledning av den kostnadsökning som har drabbat det svenska jordbruket till följd av Rysslands fullskaliga invasion av Ukraina, med högt kostnadsläge för många av jordbrukets viktiga insatsvaror, anser vi att ekonomiskt stöd för jordbruket är motiverat. Det är dock viktigt att både stötta jordbruket och samtidigt fortsätta omställningen till ett fossilfritt jordbruk med ökad miljö- och klimatnytta. Därför krävs det nya stödformer som inte undergräver den gröna omställningen och som bidrar till utfasning av fossila resurser.

Regeringens förslag om förlängning av den tillfälligt utökade nedsättningen av koldioxid- och energiskatt för viss dieselanvändning inom jord-, skogs- och vattenbruk försvårar Sveriges möjligheter att genomföra klimatomställningen. Det gynnar företag med hög förbrukning av diesel och tar inte hänsyn till hur drabbade de är av pågående prisökningar på andra insatsvaror, t.ex. konst­gödsel och foder. Det försvagar därutöver incitamenten för att ersätta användningen av diesel med hållbara alternativ. Företag som vidtagit åtgärder för att minska sin förbrukning av diesel missgynnas av regeringens förslag efter­som prisskillnaden ökar ytterligare mellan diesel och fossilfria alternativ. Förslaget riskerar därmed att ytterligare låsa fast vårt jordbruk i beroendet av importerade insatsmedel vilket gör oss sårbarare vid krissituationer.

Mot denna bakgrund anser vi att riksdagen bör avslå propositionen.

 

 

2.

Permanent skattenedsättning på viss dieselanvändning, punkt 2 (C)

av Helena Vilhelmsson (C).

Förslag till riksdagsbeslut

Jag anser att förslaget till riksdagsbeslut under punkt 2 borde ha följande lydelse:

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i reservationen och tillkännager detta för regeringen.

Därmed bifaller riksdagen motion

2022/23:2362 av Helena Vilhelmsson m.fl. (C).

 

 

Ställningstagande

Den tillfälligt utökade nedsättningen av koldioxid- och energiskatt på diesel som används i svenskt jord- och skogsbruk infördes på grund av kraftiga prisökningar inom dessa näringar, till stor del på grund av kriget i Ukraina. En ytterligare motivation var behovet av att upprätthålla och stärka svensk livsmedelsproduktion under den extraordinära situation som rådde på grund av händelserna i omvärlden. Den tillfälliga utökningen av skattenedsättningen upphör den 1 juli 2023, och regeringen föreslår därför att den ska förlängas t.o.m. den 31 december 2023. Det är bra. Jag välkomnar därför regeringens förslag om att förlänga nedsättningen, så att den gäller under hela år 2023. Men de gröna näringarna behöver långsiktigt förbättrade villkor. Det är avgörande för att de ska kunna fatta kloka beslut när det gäller investeringar och framtidsplaner. Jag anser därför att nedsättningen av skatten på diesel som används inom jord-, skogs-, och vattenbruk ska permanentas, och att den snarast möjligt ska fasas över till den typ av jordbruksavdrag som beskrivs i SOU 2021:67. I betänkandet föreslås bl.a. att det ska införas ett jordbruksavdrag som ska omfatta företag inom jord-, skogs- och vattenbruk och baseras på företagens intäkter. Utredningen anför att skatte­kompensa­tionen medför sänkt skatt på jobb och företagande och ska betraktas som en del i en grön skatte­växling, där den andra delen av skatteväxlingen innebär en stegvis utfasning av den återbetalning av energi- och koldioxidskatten på diesel som jord-, skogs- och vattenbruksföretag i dag kan ansöka om. Ett sådant permanent jordbruksavdrag skulle därmed gynna alla bränslen, inklusive biobränslen, och stärka företagens konkurrenskraft samtidigt som det påskyndar omställningen av det svenska jordbruket.

Mot bakgrund av detta bör regeringen verka för att den tillfälligt utökade skattenedsättningen på viss dieselanvändning inom jord-, skogs- och vattenbruk ska bli permanent.

 

 

Bilaga 1

Förteckning över behandlade förslag

Propositionen

Proposition 2022/23:69 Förlängning av den tillfälligt utökade skattenedsättningen på viss dieselanvändning inom jord-, skogs- och vattenbruk:

1. Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (2022:1047) om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi.

2. Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi.

3. Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi.

Följdmotionerna

2022/23:2358 av Ilona Szatmári Waldau m.fl. (V):

Riksdagen avslår regeringens proposition 2022/23:69 Förlängning av den tillfälligt utökade skattenedsättningen på viss dieselanvändning inom jord-, skogs- och vattenbruk.

2022/23:2361 av Marielle Lahti m.fl. (MP):

Riksdagen avslår regeringens proposition 2022/23:69 Förlängning av den tillfälligt utökade skattenedsättningen på viss dieselanvändning inom jord-, skogs- och vattenbruk.

2022/23:2362 av Helena Vilhelmsson m.fl. (C):

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen bör verka för att den tillfälligt utökade skattenedsättningen på viss dieselanvändning inom jord-, skogs- och vattenbruk ska bli permanent, och detta tillkännager riksdagen för regeringen.

 

 

 

Bilaga 2

Regeringens lagförslag