H9111718: Vården av patienter med postcovid

Fråga 2021/22:1718 Vården av patienter med postcovid

av Clara Aranda (SD)

till Socialminister Lena Hallengren (S)

 

Myndigheten för vård- och omsorgsanalys har granskat vården av patienter med postcovid. Granskningen visade att varannan tillfrågad patient anser sig ha fått vänta orimligt länge på vård. Postcovidvården har enligt myndighetens bedömning en rad utmaningar, såsom bristande samordning och långa väntetider. Något som i sig inte är ett nytt fenomen inom den svenska hälso- och sjukvården.

Hos patienter med postcovid är det vanligt med svår trötthet och allmänt sämre hälsa, dock varierar symtomen mycket. Vissa patienter har flera symtom samtidigt, och samtliga system i kroppen kan vara påverkade. Långvariga och allvarliga symtom kräver utredning, behandling, rehabilitering och uppföljning. Enligt Socialstyrelsen kan patienter med komplexa symtom behöva multiprofessionella insatser från ett multiprofessionellt team, som är specialiserat på allvarliga och särskilt funktionsnedsättande symtom vid postcovid. Det kan handla om patienter med flera olika symtom som påverkar varandra, symtom på skadade inre organ, möjliga störningar i det autonoma nervsystemet med mera.

Socialstyrelsen lyfter, i sitt framtagna stöd till beslutsfattare och personal inom hälso- och sjukvården, att både olika professioner och olika specialister inom samma profession kan behöva samarbeta i teamet kring patienten, det vill säga multidisciplinärt. Vidare lyfter Socialstyrelsen det faktum att medicinska experter är vidare eniga om att hälso- och sjukvården behöver organiseras efter patienternas individuella behov, och att detta är särskilt tydligt i vården vid postcovid då patientgruppen är mycket heterogen.

För personer med postcovid är första ingången i vården primärvården, vilket också är fallet i samtliga av landets regioner, enligt Myndigheten för vård- och omsorgsanalys. Större delen av patienterna får vård inom primärvården, dock skiljer sig primärvårdens utformning mellan olika regioner, vilket kan ha verkan på de kompetenser som finns tillgängliga på en vårdcentral. Det kan i sin tur påverka förutsättningarna för ett multiprofessionellt omhändertagande. Enligt Hjärt- och lungfonden är det viktigt att fortsätta med det multidisciplinära mottagandet av patienter med postcovid, inte minst för att fortsatt öka kunskaperna. Forskning och lärande i vården är helt avgörande faktorer. Det är likaså viktigt att den kunskap som finns tillgänglig också sprids. Därför krävs det ett nationellt ansvar för att samordna och föra ut kunskap, samt för att kontinuerligt utbilda hälso- och sjukvårdspersonal i alla våra regioner. Multiprofessionella specialistmottagningar kan därför ses som en garant för en jämlik och kvalitativ postcovidvård, som i sin tur bidrar till forskningen. Trots detta faktum kan vi nu se att regioner i stället överväger att lägga ned sina postcovidmottagningar.

I Region Östergötland kommer exempelvis samtliga covidmottagningar att läggas ned helt. Region Östergötland är den region som har haft flest patienter med postcovid i den specialiserade vården i förhållande till befolkningen. Detta enligt en rapport som Socialstyrelsen tagit fram. Regionen har nu valt att avveckla de särskilda covidmottagningarna i Östergötland, och det genomförs innan det finns en seriös plan för hur vården av patienter med postcovid ska organiseras. Det här är oroväckande exempel på hur en utsatt patientgrupp, som drabbats mycket hårt av covid-19-pandemin, inte tas på allvar. Diagnostik och behandling av postcovidpatienter är enormt viktigt, eftersom det handlar om många olika komplexa symtom. Varje patient i varje region ska därför ha likvärdig rätt till en seriös utredning, för att i sin tur kunna ordineras en behovsanpassad och kvalitativ behandling. Det är något som måste säkerställas genom att postcovidvården prioriteras nationellt.

Med anledning av detta vill jag fråga socialminister Lena Hallengren:

 

Med vilka konkreta åtgärder avser socialministern att säkerställa att samtliga regioner ska erbjuda multiprofessionella insatser på särskilda specialistmottagningar vid vård av postcovidpatienter?